Tuesday, May 25, 2027

ШИНЭ САНАА НЬ СЭТГЭЛЧИЛЭН БҮТЭХ БОЛТУГАЙ

БҮТЭЭН СОЁРХ.  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠰᠣᠶᠤᠷᠬ᠎ᠠ
ТА БҮХЭНДЭЭ, АЗ ЖАРГАЛ, АМЖИЛТ БҮТЭЭЛЭЭР ДҮҮРЭН БАЙХЫН ӨЛЗИЙТЭЙ ЕРӨӨЛИЙГ ЧИН СЭТГЭЛЭЭСЭЭ ӨРГӨН ДЭВШҮҮЛЬЕ.


Thursday, September 14, 2017

А.Чулуунбат, Газрын түүхий тосны 2010 оны мэдээнээс түүвэрлэв.

Эдийн засаг сэтгүүлд: 2010 он.  А. Чулуунбат
 ГАЗРЫН ТОСНЫ МЭДЭЭНЭЭС
 Газрын түүхий тосны  дэлхийн эрэлт, нийлүүлэлтийн түүвэр мэдээ
Дэлхийн эрчим хүчний хэрэглээ 2035 онд 739 квадриллион Btu болж, 2007 оныхоос 49%-иар (28 жилийн хугацаанд жил бүр дунджаар 1.4%-иар) нэмэгдэж магадгүй бөгөөд үүний дотор шингэн түлшний хэрэглээ 35-аас 30 хүртэл хувийг нь эзэлж (5) болох юм.
Олон улсын Эрчим хүчний агентлаг Дэлхийн газрын тосны хоногийн эрэлт 2010 онд 86.6 сая баррельд, 2011 онд 87.9 сая баррельд хүрч ч болно гэж тооцоо-таамаг гаргасан билээ. ОПЕК-ийн зарим шинжээчийн тооцоо-таамаглалаар газрын түүхий тосны хоногийн эрэлт 2010 онд 85.51 сая баррель болох аж.
Газрын тосны дэлхийн хоногийн нийлүүлэлт 2010 оны 5 дугаар сард 86.16 сая баррельд болж, өмнөх сарынхаас 0.7%-иар өсөв (Зураг-1).

                   Газрын түүхий тосны  дэлхийн экспортын мэдээ (4)        

Îëîí óëñûí õóäàëäààíû òºâ (ОУХТ)-èéí цуглуулсан 99 îðíы шууд (direct data) ба толь (mirror data) ìýäýýний 2005-2009 оны дүн (Хүснэгт-1)-гээс үзвэл, Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем (БТКУС)-ийн 270900 кодтой газрын түүхий тосíы äýëõèéí ýêñïîðòын жилийн дундаж өсөлт 6.6 õóâьд хүрчээ.