Thursday, September 29, 2016

Газрын түүхий тосны үнэ. Техникийн шинжилгээний INO,COM-ын мэдээнээс

Нэр томъёог зөв оновчтой болгоход надад туслаарай.
"Нэг баррель газрын түүхий тосны үнийн тоон цуваа".
"Тэгш өнцөгт координатын хавтгай дээр сэргээн байгуулсан/огтолцсон цэгүүдийн геометрийн байрлал". Техник шинжилгээний мэдээнээс (Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель):
-оОо-
www.ino,com/ "CRUDE OIL
Nov 2016 (E) Future. (NYMEX:CL.X16.E)" мэдээнээс үзвэл, 2016.09.28ы 21:28:08 цагт нэг баррель газрын түүхий тосны үнэ 47.29 америк доллар болсон ажээ. Ажиглалтын хугацаанд өмнөхөөс ялимгүй өсч, буурч хэлбэлзэж байв. Сүүлийн 6 сарын хугацаанд энэ үнэ буюу цэг ($47.29) нь:
-50, 20, 10, 5
өдрийн нүүдлийн (moving) дунджийн тухайн цэгээс дээгүүр байв.
-100 өдрийн нүүдлийн (moving) дунджийн тухайн цэгтэй огтолцсон байжээ.
-оОо-
2016.07.27.
"Дээрээс доошоо" эгшиний анхны, удаах дээд цэг /үнэ/.
"Анхны эсэргүүцэл (First resistance)-ийн дээд цэг нь 20 өдрийн нүүдлийн дунджаар 46.76 болов. Удаах эсэргүүцэл (Second resistance)-ийн дээд төвшин нь 50.00 цэгт хүрсэн" гэжээ.
"Доороос дээшээ" дэмжих эгшиний анхны доод цэг, удаах доод цэг /үнэ/.
"Анхны дэмжлэг (First support)-ийн доод төвшин нь 42.36 цэгтэй огтолцсон"
"Удаах дэмжлэг (Second support) нь нэгээс зургаадугаар сарын хооронд тооцоолсон 62%-ийн харьцуулалтын доод төвшиний 40.46 цэгтэй огтолцсон" гэжээ.
[Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель]. Эх сурвалж: From: INO.com Analysis and Commentary <evening@ino.com>. Mailed-by: clubmail.ino.com, Jul 27, 2016 at 6:18 AM. Prepared for Chuluunbat on Tuesday, July 26, 2016
-оОо-


www.ino,com/ "CRUDE OIL Sep 2016 (E) Future. (NYMEX:CL.U16.E)" мэдээнээс үзвэл, 2016.07.20-ны  07:52:26 цагт нэг баррель газрын түүхий тосны үнэ 45.43 америк доллар болсон ажээ. Ажиглалтын хугацаанд өмнөхөөс ялимгүй өсч, буурч хэлбэлзэж байв. Сүүлийн 6 сарын хугацаанд энэ үнэ ($45.43) буюу цэг (45.43) нь 200 өдрийн нүүдлийн (moving) дунджийн тухайн цэгээс дээгүүр, харин 100, 50 өдрийн нүүдлийн (moving) дунджийн тухайн цэгээс доогуур, 5 болон 10 өдрийн нүүдлийн (moving) дунджийн тухайн цэгээс ялимгүй доогуур байжээ.
 -оОо-
"Дээрээс доошоо" эгшиний анхны, удаах дээд цэг /үнэ/.

"Анхны эсэргүүцэл (First resistance)-ийн дээд цэг нь 20 өдрийн нүүдлийн дунджаар 46.76 болов. Удаах эсэргүүцэл (Second resistance)-ийн дээд төвшин нь 50.00 цэгт хүрсэн" гэжээ. 

"Доороос дээшээ" дэмжих эгшиний анхны доод цэг, удаах доод цэг /үнэ/.
"Анхны дэмжлэг (First support)-ийн доод төвшин нь
нэгээс зургаадугаар сарын хооронд тооцоолсон 38%-ийн харьцуулалтын доод төвшиний 44.71 цэгтэй огтолцсон"
"Удаах дэмжлэг (Second support) нь нэгээс зургаадугаар сарын хооронд тооцоолсон 50%-ийн харьцуулалтын доод төвшиний 42.32 цэгтэй огтолцсон" гэжээ. [Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель]. Эх сурвалж: From:
INO.com Analysis and Commentary <morning@ino.com>. Mailed-by: clubmail.ino.com, Jul 20, 2016 at 9:05 PM. Prepared for Chuluunbat on Wednesday, July 20, 2016.
-оОо-
www.ino,com/"CRUDE OIL Aug 2016 (E) Future. (NYMEX:CL.Q16.E)" мэдээнээс үзвэл, 2016.07.06-ны 19:42:06 цагт нэг баррель газрын түүхий тосны үнэ 47.78 америк доллар болсон ажээ. Ажиглалтын хугацаанд өмнөхөөс ялимгүй өсч, буурч хэлбэлзэж байв. Энэ үнэ ($47.78) буюу цэг (47.78) нь сүүлийн 6 сарын хугацааны хоорондох:
♦200, 100 өдрийн нүүдлийн (moving) дунджийн тухайн цэгээс дээгүүр байв.
○ 50, 20 өдрийн нүүдлийн (moving) дунджийн тухайн цэгээс ялимгүй доогуур ажээ.
◘ 5 болон 10 өдрийн нүүдлийн (moving) дунджийн тухайн цэг рүү доороос дээш чиглэлээр ойртсон ажээ.

 -оОо-

2016.07.07.
"Дээрээс доошоо" эгшиний анхны, удаах дээд цэг /үнэ/.
"Анхны эсэргүүцэл (First resistance)-ийн дээд цэг нь 50.54 болов. Удаах эсэргүүцэл (Second resistance)-ийн дээд төвшин нь долоодугаар сарын 52.28 цэгт хүрсэн" гэжээ. 

"Доороос дээшээ" дэмжих эгшиний анхны доод цэг, удаах доод цэг /үнэ/.
"Анхны дэмжлэг (First support)-ийн доод төвшин нь
өнгөрсөн даваа гарагийн байдлаар 45.83 цэгт хүрчээ.
"Удаах дэмжлэг (Second support) нь нэгээс зургаадугаар сарын хооронд тооцоолсон 38%-ийн харьцуулалтын доод төвшиний 44.71 цэгтэй огтолцсон" гэжээ. [Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель]. Эх сурвалж: From:
INO.com Analysis and Commentary <evening@ino.com>. Mailed-by: clubmail.ino.com, Jul 7, 2016 at 6:05 AM. Prepared for Chuluunbat on Wednesday, July 6, 2016.

-оОо-

2016.05.14.
"Дээрээс доошоо" эгшиний анхны, удаах дээд цэг /үнэ/.
"Анхны эсэргүүцэл (First resistance)-ийн дээд цэг нь 48.02 болов. Удаах эсэргүүцэл (Second resistance)-ийн дээд төвшин нь арваннэгдүгээр сарын 52.04 цэгт хүрсэн" гэжээ.

"Доороос дээшээ" дэмжих эгшиний анхны доод цэг, удаах доод цэг /үнэ/.
"Анхны дэмжлэг (First support) нь мягмар гарагийн доод төвшиний 43.03 цэгтэй огтолцсон. "Удаах дэмжлэг (Second support)-ийн доод цэг нь 39.80 болов" гэжээ. [Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель]. Эх сурвалж: mailed-by ino.com,
May 14, 2016 at 6:23 AM. INO.com Analysis & Commentary <evening@ino.com>. Prepared for Chuluunbat on Friday, May 13, 2016.

-оОо- 
www.ino.com/"CRUDE OIL Jun 2016 (E) Future. (NYMEX:CL.M16.E)" мэдээнээс үзвэл, 2016.04.20ы 10:14:37 цагт нэг баррель газрын түүхий тосны үнэ 41.57 америк доллар болсон ажээ. Ажиглалтын хугацаанд өмнөхөөс ялимгүй өсч, буурч хэлбэлзэж байв. Энэ үнэ (41.57) нь сүүлийн 6 сарын хугацааны хоорондох: 50, 100 өдрийн нүүдлийн (moving) дунджийн тухайн цэгээс дээгүүр байв. 
10 өдрийн нүүдлийн (moving) дунджийн тухайн цэгийг огтолоод ялимгүй доошилжээ. 5 өдрийн нүүдлийн (moving) дунджийн тухайн цэгтэй бараг давхцсан байв. 
-оОо- 2016.03.21.
Дээрээс доошлох эгшиний анхны, удаах дээд цэг /үнэ/ .
"Анхны эсэргүүцэл (First resistance) нь наймаас хоёрдугаар сарын хоорондох уналтын 50%-ийн харьцуулалтын төвшиний дээд цэгтэй огтолцож 41.13 болов. Удаах эсэргүүцэл (Second resistance)-ийн дээд төвшин нь наймаас хоёрдугаар сард унасан /доошилсон/ 62%-ийн харьцуулалтын төвшиний 44.05 цэгтэй огтолцсон" гэжээ.
Доороос дээшээ түлхэх эгшиний анхны доод цэг, удаах доод цэг /үнэ/.
"Анхны дэмжлэг (First support) нь 20 өдрийн нүүдлийн /moving/ дунджийн 36.14 цэгтэй огтолцсон. "Удаах дэмжлэг (Second support)-ийн доод цэг нь 30.56 болов" гэжээ. [Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель]. Эх сурвалж: mailed-by ino.com, Mar 21, 2016 at 6:24 AM. INO.com Analysis & Commentary <morning@ino.com>.

-оОо-

2016.03.09.
Дээрээс доошоо
.
"Анхны эсэргүүцэл (First resistance) нь наймаас хоёрдугаар сарын хоорондох 38%-ийн харьцуулалтын төвшиний дээд цэгт хүрч 38.20 болов /38.2 америк доллартай тэнцсэн гэсэн үг/. Удаах эсэргүүцэл (Second resistance)-ийн нэгдүгээр сарын дээд цэг нь 40.50 болсон" гэжээ.
Доороос дээшлэх. "Анхны дэмжлэг (First support) нь 20 өдрийн нүүдлийн /moving/ дунджийн 32.74 цэгтэй огтолцсон. "Удаах дэмжлэг (Second support)-ийн доод цэг нь 30.56 болов" гэжээ. [Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель]. Эх сурвалж: mailed-by ino.com, INO.com Analysis & Commentary <evening@ino.com>.  
-oOo-
2016.01.21.
Дээрээс доошоо. "Анхны эсэргүүцэл (First resistance) нь 10 өдрийн нүүдлийн дундаж (10-day moving average)-аар 30.84 байв. Удаах эсэргүүцэл (Second resistance) нь 20 өдрийн нүүдлийн дундаж (20-day moving average)-ийн 33.85 цэгтэй давхацсан" гэжээ.

Доороос дээшлэх. "Анхны дэмжлэг (First support)-ийн өнөөдрийн доод цэг нь 26.19 байв. "Удаах дэмжлэг (Second support) нь сарын дэмжлэгийн доод цэгтэй огтолцож 24.73 болов" гэжээ.
[Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель]. Эх сурвалж: mailed-by ino.com, Jan 18, 2016 at 9:13 PM
From: INO.com Analysis & Commentary <evening@ino.com> Prepared for Chuluunbat on Wednesday, January 20, 2016. To: chuluunbat47@gmail.com

No comments: