Гадаад худалдааны бараа эргэлт

Үндэсний статистикийн хорооны мэдээнээс иш татвал: 2017 оны эхний дөрвөн сарын байдлаар, нийт бараа эргэлтийн хэмжээ өмнөх оны мөн үеэс 36.5 хувиар өсөж 3.01 тэрбум америк долларт хүрчээ. Үүний 63 хувь нь экспорт, 37 хувь нь импорт байсан гэжээ. Экспортын хувьд жилийн өмнөхөөс 41 хувиар өссөн байна. Үүнд үнэт чулуу, металл гоёлын зүйлийн экспорт 92.4 сая ам.доллараар буурсан хэдий ч эрдэс бүтээгдэхүүний экспорт 623 сая ам.доллар болсон нь нөлөөлжээ. Тэр дундаа нүүрсний экспорт 614.1 сая ам.доллараар өссөн нь гол нөлөөтэй байв. Импортын тухайд, 29.6 хувиар өссөн бөгөөд үүнд эрдэс бүтээгдэхүүний импорт 99.9 сая ам.доллар, тэр дундаа дизелийн түлш 63.6 сая ам.доллар, автобензин 25.3 сая ам.доллараар нэмэгдсэн нь нөлөөлсөн байна
 ГАДААД ХУДАЛДАА 2016 ОНЫ УРЬДЧИЛСАН ГҮЙЦЭТГЭЛ НИЙТ БАРАА ЭРГЭЛТ
Эшлэл: "Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 2016 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр 8275.3 сая ам.долларт хүрч өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 2.3 хувиар буюу 191.5 сая ам.доллараар буурсан байна. Экспорт импортоос давамгайлж экспорт, импортын зөрүү 1559.4 сая ам.доллараар эерэг гарчээ. Монгол улс 2016 онд дэлхийн 152 улстай худалдаа хийснээс 74 улсад бараагаа экспортлож, 152 улсаас гарал үүсэлтэй барааг импортлосон байна" гэжээ.

Эх үүсвэр: Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 
Гааль, татварын ерөнхий газрын мэдээлэл.Үүнд:
Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт, үүнээс экспорт, импортын 
2015 оны сар бүрийн болон 2016 оны 1 дүгээр сарын эхний 15 хоногийн мэдээ

Дээр дурьдсан эх сурвалжид "Гадаад худалдааны нийт эргэлт  2016 оны 1 дүгээр сарын 15-ны байдлаар 218.0 сая америк доллар, үүнээс экспорт 124.9 сая америк доллар, импорт 93.0 сая америк долларт хүрч, нийт эргэлт өмнөх оны мөн үеийнхээс 39.0 хувь, импорт 22.6 хувь, экспорт 47.3 хувиар буурсан. Гадаад худалдааны тэнцэл  2016 оны 1 дүгээр сарын 15-ны байдлаар 31.9 сая ам.долларын ашигтай гарчээ" гэжээ.
-оОо-Хоёр талын гадаад худалдаа, хамтын ажиллагаа харилцан ашигтай, тэнцвэртэй байх болтугай! 
Монгол улс, ОХУ хоорондын 2015 оны хоёр талын гадаад худалдааны нийт бараа эргэлтийн хэмжээ 1,097,957,353.1 америк долларт хүрчээ. Үүний дөнгөж 7% нь ОХУ руу гаргасан Монголын экспортын бараа, харин 93% нь ОХУ-аас Монгол улсад нийлүүлсэн импортын бараа юм.
Монголын талын гадаад худалдааны тэнцэл 2015 онд 944,094,878.5 америк долларын сөрөг дүнтэй (алдагдалтай) гарсан бол ОХУ-ын талын хувьд эерэг дүнтэй /ашигтай/ байв.
2015 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр, Монгол улсын экспортын нийт дүнд  ОХУ руу гаргасан экспортын бараа 1.6%-ийг  эзэлж байна. 

2015 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр, Монгол улсын нийт импортын үнийн дүнгийн 26.9%-ийг ОХУ-аас худалдан авсан бараа  эзэлж байна.                               Ашигласан эх үүсвэр: Гадаад Худалдааны Барааны Статистикийн эмхтгэл 2015 он, ХАВСРАЛТ 2. Гадаад худалдааны 2015 оны урьдчилсан гүйцэтгэл, орноор. 
-оОо-
2016.02.12. Эх сурвалж: MBA. "Монгол Улс 2015 онд нүүрс 24.1 сая тонн, алт 14.6 тн, газрын тос 1.2 сая тонныг тус тус олборложээ. Хайлуур жоншны баяжмал 230.8 мянган тонн, зэсийн хүдрийн баяжмал 1,334.7 мянган тонн, төмрийн хүдрийн баяжмал 6.2 сая тонн, цайрын баяжмал 89.6 мянган тонныг тус тус үйлдвэрлэсэн" ажээ.
-оОо-
 ҮСХорооны мэдээгээр, 

Эшлэл:Монгол Улс 2014 онд дэлхийн 139 оронтой худалдаа хийж, 
гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 11.0 тэрбум америк доллар
үүнээс экспорт 5.8 импорт 5.2 тэрбум америк долларт хүрсэн байна.

Нийт бараа эргэлт 2014 онд 2013 оныхоос нийт бараа эргэлт 384.3 сая  
америк доллар буюу 3.6 хувь, экспортын хэмжээ 1505.5 сая америк 
 доллар буюу 35.3 хувиар өсч, харин импортын хэмжээ 1.1 тэрбум 
америк доллар буюу 17.6 хувиар буурчээ.

Гадаад худалдааны тэнцэл 2012 онд 2.4 тэрбум америк доллар
2013 онд 2.1 тэрбум америк долларын алдагдалтай гарч байсан бол
 2014 онд 537.9 сая америк долларын ашигтай гарлаа” гэжээ.

Экспортолсон зарим эрдэс бүтээгдэхүүн
жил бүрийн эцсийн байдлаар,
2012 I-XII
2013 I-XII
2014* I-XII
Нүүрс  /мян.тонн/
20915.5
18373.1
19499.1
Зэсийн баяжмал /мян.тонн/
574.3
649.8
1378.1
Төмрийн хүдэр /мян.тонн/
6415.9
6724.5
6324.4
Боловсруулаагүй газрын тос, мян.барр
3568.0
5243.8
6885.1
Цайрын хүдэр, баяжмал /мян.тонн/
140.9
130.9
99.4
Боловсруулаагүй болон хагас боловсруулсан алт /тонн/
2.8
7.6
10.0
Эх сурвалж: ҮСХороо, Монгол улсын нийгэм, эдийн засгийн байдал, 12 сар, 2014. 

-oOo-
Манай улс 2013 онд дэлхийн 135 оронтой худалдаа хийж, 
гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт урьдчилсан дүнгээр 10627.4, үүнээс
экспорт 4272.7, импорт 6354.7 сая америк долларт хүрчээ.  
Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлтийн хэмжээ өмнөх оныхоос 4.5%
экспорт 2.6%, импорт 5.7 %-иар тус тус буурчээ.


 
-oOo-
ҮСХорооны мэдээгээр, 2013 оны эхний арваннэгэн сард:
-Манай гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 9716.5, үүнээс экспорт 3861.2, 
импорт  5855.3 сая америк доллар болжээ. Энэ хугацаанд:
гадаад худалдааны тэнцэл -1994.1 сая америк долларын сөрөг дүнтэй гарчээ.
Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлтийн хэмжээ өмнөх оны мөн үеийнхээс 
5.7 хувь, импортын хэмжээ 6.6 хувь, экспортын хэмжээ 4.2 хувиар тус тус 
буурчээ.

-oOo-
2013 оны эхний арваннэгэн сарын байдлаар Монгол улс, ОХУ хоорондын
гадаад худалдааны бараа эргэлт 1477.3 сая америк долларт хүрч, 
манай талын тэнцэл 1366.6 сая америк долларын сөрөг дүнтэй 
(алдагдалтай) гарчээ. 
Энэ нь манай нийт алдагдлын (1366.6/1994.1*100%)=68.5 хувьтай тэнцсэн аж.
(ҮСХ-ны мэдээг ашиглаж тооцоолов)


Санал бодол: Монгол улс, ОХУ хоорондын гадаад худалдааны экспорт,
импортын зөрүүгээс хамааралтай Монголын талын алдагдлыг бууруулах, 
өөрөөр хэлбэл гадаад худалдаан дахь саад тотгорыг харилцан судалж, 
Монголын талын экспортын нэр төрөл, тоо хэмжээг алхам алхамаар 
нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна.
Тухайлбал, 2013 оны эхний арваннэгэн сард Манай нийт гадаад худалдааны 
тэнцэл 1994.1 сая америк долларын сөрөг дүнтэй гарсан бөгөөд үүний 68.5 хувь
буюу 1366.6 сая америк доллар нь Монгол, Оросын хоёр талын гадаад 
худалдаан дахь манай тэнцлийн алдагдал ажээ. 
-oOo-
2013 оны эхний арваннэгэн сарын байдлаар, экспортын барааны нийт үнийн дүнд эрдэс бүтээгдэхүүний экспорт 81.1 хувийг, боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан алтны экспорт 7.9 хувийг тус тус эзэлсэн ажээ.-оОо-
Үндэсний Статистикийн хорооны мэдээнээс үзвэл:
2013 оны эхний арван сарын байдлаар,  
"Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлтийн хэмжээ өмнөх оны 
мөн үеийнхээс 582.8 сая ам.доллар буюу 6.2 хувь, 
импортын хэмжээ 398.3 сая ам.доллар буюу 6.9 хувь, 
экспортын хэмжээ 184.5 сая ам.доллар буюу 5.0 хувиар тус тус буурчээ.
 
Экспортын 96.9 хувийг эрдэс бүтээгдэхүүн, нэхмэл бүтээгдэхүүн, 
үнэт ба хагас үнэт чулуу, үнэт металл, гоёлын зүйлс, зоос, 
түүхий болон боловсруулсан арьс, шир, ангийн үс, тэдгээрээр 
хийсэн эдлэл, тэдгээрийн эд анги эзэлж байна" гэжээ. 

Экспорт, импортын жилийн өсөлтийн хурд: Монголын экспорт, импортын дэлхийд эзлэх хувь


-oOo-
Монгол банкны 2013 оны 10 дугаар сарын мэдээлэл
Ишлэл: Гадаад худалдааны тойм: Эх үүсвэр:
http://mongolbank.mn/documents/statistic/externalsector/tradebalancereview/2013/201310.pdf
-oOo-
Үндэсний статистикийн хорооны цахим мэдээнээс иш татав. Ишлэл нь: 
"Монгол Улсын гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 2013 оны эхнээс 
7 дугаар сарын 15-н хүртэлх хугацаанд:
-Манай гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 5517.3, үүнээс экспорт 2157.6, 
импорт 3359.7 сая ам.долларт хүрчээ. 
-Өмнөх оны мөн үеийнхээс гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 437.4 
сая ам.долл буюу 7.3 хувь, үүний дотор экспорт 215.8 сая ам.долл буюу
9.1 хувь, импорт 221.6 сая ам.долл буюу 6.2 хувиар буурчээ.
-Гадаад худалдааны тэнцэл 1202.1 сая ам.долларын алдагдалтай гарч,
өмнөх оны мөн үеийнхээс 5.8 сая ам.долл буюу 0.5 хувиар буурсан байна.
-Нийт экспортод:
нүүрс 27.0 хувь, 
зэсийн баяжмал 20.0 хувь, 
төмрийн хүдэр 16.9 хувь, 
боловсруулаагүй газрын тос 10.0 хувь, 
цайрын хүдэр, баяжмал 3.5 хувь, 
хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал 1.9 хувь, 
боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан алт 6.6 хувь,  
молибдений хүдэр ба баяжмал 0.8 хувь, 
үлдсэн 12.5 хувийг экспортын бусад бүтээгдэхүүн тус тус эзэлж байна" 
гэжээ. Эх сурвалж: www.1212.mn
-oOo-
Үндэсний статистикийн хорооны статистикийн бюллетень,
Гаалийн ерөнхий газрын ГХБ-ны статистикийн 2000-2012 оны 
эцсийн гүйцэтгэлийн мэдээг ашиглан,
Манай улсын гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт, үүнээс экспорт, 
импортын таван оны хоорондох жилийн өсөлт, бууралтын
хувийг тооцооллоо (Хүснэгт 1).
Тухайлбал, экспортын үнийн дүнгийн жилийн өсөлт (Annual growth 
in value) 2007-2011 оны хооронд  дунджаар 21.4%-ийн хурдтай байв. 
Урьдчилсан гүйцэтгэлийн үнийн дүнгийн мэдээнээс үзвэл, 
манай экспорт 2012 онд 4,384,669.2 мян.ам.доллар болж, өмнөх оныхоос 
9%-иар буурсан бол импорт 2012 онд 6,738,380.7 мян.ам.доллар болж, 
өмнөх оныхоос 2.1%-иар нэмэгджээ.


 
-oOo-
Төмрийн хүдрийн экспорт (биет хэмжээгээр, 1995-2012 он, 2013 оны эхний 6 сард)-oOo--oOo-
Манай экспорт үнийн дүнгээр 2012 оны эхний арваннэгэн сард
өмнөх оны мөн үеийнхээс 5.46%-иар буурчээ. 

Энэ оны сар тутмын экспорт, импортын мэдээнээс үзье
Өмнөх сартай нь тус тус харьцуулахад экспорт 2012 оны 7 дугаар сард  
48.57%-иар огцом буураад аравдугаар сард 20.3%-иар нэмэгдсэн бол 
арваннэгдүгээр сард 15.68%-иар буурав. 
Импорт ес, аравдугаар сард 15-аас 15.8%-иар буурч, 
арваннэгдүгээр сард 7.36%-иар нэмэгдэв (Зураг 1а).


Үндэсний статистикийн хороо, Гаалийн ерөнхий газрын мэдээнээс авч үзвэл, 
2012 оны эхний арваннэгэн сарын байдлаар:
·    Манай гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 10298.95, үүнээс экспорт 
 4029.88, импорт 6269.07 сая америк долларт хүрчээ.
·  Гадаад худалдааны тэнцэл -2,239.2 сая америк долларын
сөрөг дүнтэй (алдагдалтай)  гарч, өмнөх оны мөн үеийнхээс
31.35%-иар өссөн аж.  
Үүнээс Монгол улс ОХУ-тай хийсэн гадаад худалдааны хүрээнд 
манай тэнцэл (баланс) -1,616.8 сая америк долларын сөрөг дүнтэй гарав. 
Энэ нь манай гадаад худалдааны тэнцлийн нийт сөрөг дүнгийн 
(алдагдлын) 72.2%-д хүрээд байна.  
ОХУ руу гаргасан манай экспортын барааны үнийн дүн нь манай нийт 
экспортын дөнгөж 1.79%-ийг, гэтэл нийт импортын дүнд ОХУ-аас оруулсан 
импортын барааны үнийн дүн 26.94%-ийг тус тус эзэлжээ. 
Иймд хоёр ба олон талт худалдааны хэлэлцээрийг, ялангуяа 
бараа-үйлчилгээний худалдаан дахь саад тотгорыг нарийвчлан
судалж, манай стандартын түүхий эд, бүтээгдэхүүний нэр төрлийн 
үйлдвэрлэлтийн боломжит хэмжээтэй уялдуулан “экспортын бүтэц, 
импортын барааны бүтэц”-ийг оновчтой болгож байх зэрэг 
зорилтот асуудал урган гарсаар байна.
-оОо- 
ҮСХорооны мэдээнээс үзвэл, 
2012 оны эхний арван сарын байдлаар,
манай улс дэлхийн 135 оронтой худалдаа хийж, 
манай гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 9,404.0, үүнээс экспорт 
3,664.7, импорт 5,739.3 сая америк долларт хүрчээ.
 
Гадаад худалдааны тэнцэл 2012 оны эхний 10 сард 2,074.5 
сая америк долларын сөрөг дүнтэй гарчээ.

Өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 2012 оны эхний арван сард 

нийт бараа эргэлт 3.34 хувь, импорт 7.23 хувиар тус тус өсч,  
харин экспорт 2.2 хувиар буурчээ. 
-оОо-
2012 оны эхний арван сарын Экспортын үнийн дүнд:
нүүрс 44.4 хувь, 
зэсийн баяжмал 19.0 хувь, 
төмрийн хүдэр 11.9 хувь, 
боловсруулаагүй газрын тос 7.4 хувь, 
цайрын баяжмал 2.8 хувь, 
жоншны хүдэр, баяжмал 2.3 хувь,
боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан алт 2.3 хувь, 
бусад бүтээгдэхүүн 9.9 хувийг тус тус эзэлжээ. 
Өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 2012 оны эхний арван сард
нийт экспортод зэсийн баяжмалын эзлэх хувь 3.1 пункт, 
цайрын хүдэр , баяжмалынх 0.5 пункт, боловсруулаагүй буюу 
хагас боловсруулсан алтных 0.3 пунктээр буурсан бол
төмрийн хүдрийнх 2.6 пункт, боловсруулаагүй газрын тосных 2.0 пункт,
нүүрснийх 1.2 пункт, жоншны хүдэр, баяжмалынх 0.2 пунктээр 
тус тус өссөн байна. Эх сурвалж: ҮСХорооны мэдээ.
Манай гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт, экспорт, импортын өөрчлөлт (%)Энэ оны эхний 9 сарын байдлаар манай нийт экспортын үнийн дүнд чулуун нүүрс 43.87 хувь, зэсийн баяжмал 19.4 хувь, төмрийн хүдэр 11.83 хувь, боловсруулаагүй газрын тос 7.28 хувь, цайрын баяжмал 2.68 хувийг тус тус эзэлж байна. -оОо-
2012 оны эхнээс 8 дугаар сарын 15-ныг дуусталх хугацаанд:
Нийт экспортод нүүрс 44.6 хувь, зэсийн баяжмал 19.2 хувь, төмрийн хүдэр 12.1 хувь, боловсруулаагүй газрын тос 7.0 хувь, цайрын хүдэр, баяжмал 2.4 хувь, хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал 2.2 хувь, боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан алт 1.9 хувь, молибдений хүдэр ба баяжмал 0.9 хувь, үлдсэн 9.7 хувийг экспортын бусад бүтээгдэхүүн тус тус эзэлж байна. 
 ЭКСПОРТЫН БҮТЭЦ

2012 оны эхнээс 8 дугаар сарын 15-н хүртэл экспортлосон:   Хэмжих нэгжТоо хэмжээМянган америк доллар Нийт экспортод эзлэх хувь (%)
НүүрсМянган тонн  11,645.4  1,205,652.5     44.6%
Çýñèéí áàÿæìàë Мянган тонн        355.1     520,012.6 19.2%
Төмрийн хүдэр,        баяжмалМянган тонн     4,002.8     326,332.7 12.1%
Газрын түүхий тосМянган баррель     1,966.0     189,247.1 7.0%
Цайрын хүдэр, баяжмалМянган тонн         70.1       66,282.5 2.4%
Жоншны  хүдэр, баяжмалМянган тонн        262.9        60,682.4 2.2%
Боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан алтTонн            1.2       51,960.2 1.9%
Молибдены хүдэр, баяжмалМянган тонн            2.5        24,239.2 0.9%
Катодын (тунгаасан) зэс Тонн        240.0 9855.2      0.4%
Бусад бараа

   251,635.6 9.3%
Нийт экспорт 

 2,705,900.0 100.0%
Эх үүсвэр: www.nso.mn        Хүснэгтийг: А.Чулуунбат
-oOo-
Манай улс 2012 оны эхний долоон сард:
-Дэлхийн 124 оронтой худалдаа хийж, гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 6506.0, үүнээс экспорт 2538.0, импорт 3968.0 сая америк долларт хүрчээ.
-oOo- "Монгол улс 2012 оны эхний хагас жилд дэлхийн 123 оронтой худалдаа хийж, гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 5575.6, үүнээс экспорт 2262.3, импорт 3313.3 сая америк долларт хүрсэн" гэжээ.
"Гадаад худалдааны тэнцэл 2012 оны эхний хагас жилд 1051.0 сая америк долларын сөрөг дүнтэй гарч, энэ нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 318.2 сая америк долларын буюу 43.4 хувиар өсчээ. Үүнд импортын өсөлт экспортынхоос 8.1 пунктээр илүү байгаа нь нөлөөлсөн гэжээ.
"Нийт бараа эргэлтийн хэмжээ өмнөх оны мөн үеийнхээс 857.2 сая америк доллар буюу 18.2 хувь, үүний дотор импортын хэмжээ 587.7 сая америк доллар буюу 21.6 хувь, экспортын хэмжээ 269.5 сая америк доллар буюу 13.5 хувиар өссөн" гэжээ.
"Экспортын 98.6 хувийг  эрд эс бүтээгдэхүүн, үнэт ба хагас үнэт чулуу, үнэт  металл, гоёлын зүйлс,  зоос, түүхий  болон боловсруулсан арьс, шир, ангийн үс, тэдгээрээр хийсэн эдлэл, нэхмэл бүтээгдэхүүн, авто ба агаарын тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн эд анги эзэлж байна" гэжээ.
-оОо-
ҮСХороо, ГЕГазрны мэдээгээр, Манай улс 2012 оны эхний таван сард:


-дэлхийн 121 оронтой худалдаа хийжээ.
-гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 4356.1, үүнээс экспорт 1708.1, импорт 2648.0 сая америк долларт хүрчээ. Тэнцэл нь 1708.1-2648.0= -939.9 сая америк долларын сөрөг дүнтэй гарчээ.
-нийт бараа эргэлтийн хэмжээ өмнөх оны мөн үеийнхээс 17.87% буюу 660.5 сая, үүний дотор импортын хэмжээ 25.047% буюу 530.4 сая, экспортын хэмжээ 8.245%-иар буюу 130.1 сая Америк доллараар тус тус өсчээ.
-Экспортын 98.5 хувийг эрдэс бүтээгдэхүүн, үнэт ба хагас үнэт чулуу, үнэт металл, гоёлын зүйлс, зоос, түүхий  болон боловсруулсан арьс, шир, ангийн үс, тэдгээрээр хийсэн эдлэл, нэхмэл бүтээгдэхүүн, авто ба агаарын тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн эд анги эзэлж байна

-оОо- 
-оОо-
Монгол улсын гадаад худалдааны тойм. 2012 оны 4-р сард. Эх сурвалж: Монгол банкны мэдээлэл.
http://mongolbank.mn/documents/statistic/externalsector/tradebalancereview/2012/201204.pdf 
-oOo-
2012 оны 3-р сард Эх сурвалж: Монгол Банк
http://mongolbank.mn/documents/statistic/externalsector/tradebalancereview/2012/201203.pdf
-оОо-
2012.03.16. Гаалийн ерөнхий газар 2012.03.15-нд Гадаад худалдааны 2011 оны жилийн эцсийн статистик мэдээг гаргажээ. Үүнд:

Манай улс 2011 онд:


-Дэлхийн 130 оронтой худалдаа хийжээ.
-Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 11,415,854.4 мянган америк долларт хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеэс 86.9%-иар өсчээ. 
êñïîðò 4,817,496.3, иìïîðò 6,598,358.1 мянган Аìерик долларт хүрчээ. Өмнөх оныхоос импортын хэмжээ 2.06 дахин (106,2%) буюу 3398.3 сая америк доллараар, экспортын хэмжээ 65.6% буюу 1909.0 сая америк доллараар өсчээ.
-Манай нийт экспортын 91.4%-ийг БНХАУ, 2%-ийг ОХУ эзэлж байна. Манай экспортын барааны ихэнх нь БНХАУ-аас шууд хамааралтай хараат байдалтай болжээ.

-Нийт экспортын 46.96%-ийг чулуу нүүрс, 20.1%-ийг зэсийн баяжмал, 9.17%-ийг төмрийн хүдэр ба баяжмал, 5.25%-ийг боловсруулаагүй нефть, 2.97%-ийг цайрын баяжмал, 2.28%-ийг боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан алт, 1.98%-ийг хайлуур жоншны хздэр, баямал, 0.97%-ийг молибдений хүдэр ба баяжмал, 10.32%-ийг бусад бараа тус тус бүрдүүлж байна. 


-Манай нийт импортын 30%-ийг БНХАУ, 24.6%-ийг ОХУ эзэлж байна.

-Нийт импортын хэмжээнд газрын тосны бүтээгдэхүүн 17.5%, ачааны автомашин 8.8%, суудлын автомашин 3.8%-ийг тус тус эзэлжээ

-oOo-

2012.03.16. Үндэсний Статистикийн хорооны мэдээгээр: 
Манай улс 2012 оны эхний хоёр сард дэлхийн 103 оронтой худалдаа хийж, гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 1469.3, үүнээс экспорт 529.9, импорт 939.3 сая америк долларт хүрчээ. Гадаад худалдааны тэнцэл 2012 оны 2 дугаар сард 154.8 сая америк долларын сөрөг дүнтэй гарч, өмнөх оны мөн үеийнхээс 2.6 дахин өссөн аж. Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлтийн хэмжээ өмнөх оны мөн үеийнхээс 437.7 сая америк доллар буюу 42.4 хувь, үүний дотор импортын хэмжээ 323.7 сая америк доллар буюу 52.6 хувь, экспортын хэмжээ 114.1 сая америк доллар буюу 27.4 хувиар өсөв.
Экспортын 97.7 хувийг эрдэс бүтээгдэхүүн, үнэт ба хагас үнэт чулуу, үнэт металл, гоёлын зүйлс, зоос, түүхий болон боловсруулсан арьс, шир, ангийн үс, тэдгээрээр хийсэн эдлэл, нэхмэл бүтээгдэхүүн, авто, агаарын ба усан замын тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн эд анги эзэлж байна.
-оОо- 
2012.02.27. Монгол улс бүгдэд боломж олгож байна. Шинжээч Владислав Гулевич "....Мөн энэ оны хоёрдугаар сард ..."Coal Mongolia-2012" олон улсын ...форумын гадаад мэдээллийн түншээр Bloomberg, Reuters, Oxford Business Group оролцсон нь Монголын нүүрсний зах зээлд барууны компаниуд ихээхэн анхаарал хандуулж байгааг гэрчилнэ. Ашигт малтмал олборлох хэтийн төслийн талаар өнгөрсөн оны 10 дугаар сард хийсэн Германы канцлер Ангезла Меркелийн айлчлалын үеэр ч хэлэлцэгдэж байлаа. Хамгийн их ашигт малтмалын нөөцтэй 10 орны тоонд багтдаг Монголын ховор металл болон бусад үнэт түүхий эдийг Германы компаниудад ашиглах боломж олгох хэлэлцээрт тухайн үед гарын үсэг зуржээ. Германы үйлдвэрлэлийн салбарынхан ч хэлэлцээрт гарын үсэг зурсныг талархан хүлээн авсан юм. Thys-seriRrapp-ын охин комтани болох Uhde нүүрс шахах, хийжүүлэх технологийн Монголын зах зээлийг бага багаар өөрийн болгож байна. ВВМ Operta групп болон Австралийн Масh-mahon компани консорциум болон Монголын Эрдэнэс компанитай дэлхийн хамгийн том коксжсон нүүрсний хайгуул хийгдээгүй орд газар болох Таван толгойд боловсруулалт хийх гэрээ байгуулсан. Энэ гэрээний өртөг нь хоёр тэрбум ам.доллар. Түүнээс гадна Германы Siemens концерн Таван толгой уурхайг эрчим хүчээр хангах 300 мегаваттын хүчин чадалтай цахилгаан станц барих гэрээг авсан. Гадаадын энэхүү хөрөнгө оруулалтын урсгал Монголын улстөрчдөд ирээдүйгээ өөдрөгөөр харах боломж олгож байгаа юм. ...Монгол Улс бол АНУ, Хятад, Европын холбоо гэсэн дэлхийн "томчууд"-ын ашиг сонирхлын огтлолцол болсон стратегийн чухал байрлалтай ийм л нэг орон" гэжээ. Дэлгэрэнгүйг дараах эх сурвалжаас үзнэ үү: Б.Мөнхцэцэг. http://www.olloo.mn/modules.php?name=News&file=article&sid=1199285-оОо- 
2012.02.15.  2012 оны 1 дүгээр сарын байдлаар:
-манай улс дэлхийн 94 оронтой худалдаа хийжээ. 
-гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 735.2, үүнээс экспорт 240.3, импорт 494.9 сая америк долларт хүрчээ.
-бараа эргэлтийн хэмжээ өмнөх оны мөн үеийнхээс 32.0 хувь, үүний дотор импортын хэмжээ 42.1 хувь, экспортын хэмжээ 15.2 хувиар  тус тус өсчээ.
-гадаад худалдааны тэнцэл 2012 оны 1 дүгээр сард 254.6 сая америк долларын алдагдалтай гарч, өмнөх оны мөн үеийнхээс 82.4 хувиар өсчээ.
-оОо-
2012.1.30. Монгол Улс Дэлхийн худалдааны байгууллага (ДХБ)-д нэгдэж орсны 15 жилийн ой энэ сарын 29-нд тохиов. МАНАЙ УЛС ДХБ-ЫН ГИШҮҮН 157 оронтой эн тэгш эрхтэй худалдаа хийдэг. Эх сурвалж: Р.ЖАРГАЛАНТ, Гадаад харилцааны яамны Гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газрын захирал Н.Энхтайвантай ярилцлаа: Энэ холбоос дээр http://www.mongolnews.mn/i/27407  дарна уу 

2012.1.18. ҮСХорооны мэдээнээс: Манай улсын гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 2012 оны 1 дүгээр сарын 15-ны байдлаар 389.3, үүнээс экспорт 146.3, импорт 243.0 сая ам.доллар болжээ. Гадаад худалдааны нийт эргэлт өмнөх оны мөн үеийнхээс 36.6 хувь, экспорт 24.2 хувь, импорт 45.3 хувиар өсчээ.
  Гадаад худалдааны тэнцэл 2012 оны 1 дүгээр сарын 15-ны байдлаар 96.6 сая ам.долларын алдагдалтай гарч, өмнөх оны мөн үеийнхээс 95.8 хувиар өссөн.
  Нийт экспортод нүүрс 43.7 хувь, зэсийн баяжмал 22.1 хувь, төмрийн хүдэр 13.7 хувь, боловсруулаагүй газрын тос 8.7 хувь, цайрын хүдэр, баяжмал 5.5 хувь, молибдений хүдэр, баяжмал 1.3 хувь, хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал 1.2 хувь, үлдсэн 3.8 хувийг экспортын бусад бүтээгдэхүүн эзэлжээ.
  Автобензиний импортын биет хэмжээ өмнөх оны мөн үеийнхээс 14.0 мян.т, үнийн дүн нь 20.5 сая ам.долл, суудлын автомашины импортын биет хэмжээ 339 ширхэг, үнийн дүн 2.3 сая ам.долл, гурилын импортын биет хэмжээ 2.9 мян.тонноор өсч, цахилгаан эрчим хүчний биет хэмжээ 5.4 сая квт.ц, үнийн дүн 0.3 сая ам.доллараар буурчээ.
-оОо-
-2011 онд “Бороо Гоулд” ХХК 2106.8 кг алтыг Канад улс руу, Хадгаламж банк 150.8 кг алтыг БНСУ руу, 397.8 кг алтыг Швейцарь улсад тус тус экспортолжээ /Эх сурвалж: http://www.mongolbank.mn/documents/statistic/externalsector/tradebalancereview/201112.pdf.


Гàäààä õóäàëäààíû òýíöëийн àëäàãäàë 1746.5 ñàÿ Аìерик äîëëàð болж, ºìíºõ îíûõîîñ 6.0 äàõèí ºñ÷ýý. 
Манай гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 2011 оны урьдчилсан байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 83.1%-иар өсөхөд экспортын гол нэрийн 10 бүтээгдэхүүний хилийн дундаж үнэ 57.3%-иар, импортын гол нэрийн бараа, түүхий эдийн биет хэмжээ 51.7%-иар өссөн нь голлон нөлөөлсөн гэсэн дүгнэлтийг Монгол банк хийжээ.
-оОо-
Монгол улс, ОХУ хоорондын гадаад худалдааны бараа эргэлтийн хэмжээ 2011 онд 1691.9 сая Америк долларт хүрсэн  боловч манай импорт нь экспортоосоо 1500.0 сая Америк доллараар илүү буюу 16.6 дахин их аж. Энэ нь  манай гадаад худалдааны тэнцлийн нийт алдагдлын 85.9 хувьтай тэнцэв. ОХУ руу гаргасан манай экспортын бараа нь манай нийт экспортын дөнгөж 2%-ийг эзэлжээ. ОХУ-аас импортлосон бараа нь манай нийт импортын 24.5%-ийг эзэлж байна.  Санал бодол: Монгол улс, ОХУ-ын гадаад худалдаан дахь саад тотгорыг харилцан судалж, Монголын талын экспортын нэр төрөл, тоо хэмжээг алхам алхамаар нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна.
ххх
http://www.tradingeconomics.com/mongolia/exports-of-goods-and-services-percent-of-gdp-wb-data.html
                                                                        ххх  
Эдийн засгийн шинэ хөдөлгүүр- BRICS буюу Бразил, ОХУ, Энэтхэг, Хятад, Өмнөд Афирикийн Эдийн засгийн тойм бичлэг 2011.11.29.  http://news.gogo.mn/video/97559
                                                                      ххх
Төмрийн хүдэр баяжмалын дэлхийн экспортын биет хэмжээ /Эt/ 2006-2010 оны хооронд жилд дунджаар 10.52%-иар өсчээ. Үүнд Монголын төмрийн хүдрийн экспортын эзлэх хэмжээ 2006 онд 0.052% байсан бол 2010 онд 0.29%-д хүрчээ. 2010 оны байдлаар, БНХАУ-ын төмрийн хүдэр, баяжмалын импортын биет хэмжээний 0.4%-ийг эзэлж байв.


  ҮСХорооны мэдээгээр, 2011 оны эхний арван сард:

-Манай гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 9141.0, үүнээс экспорт  3788.6, импорт  5352.4 сая америк доллар болжээ. Энэ хугацаанд:
гадаад худалдааны тэнцэл 1563.7 сая америк долларын сөрөг дүнтэй гарчээ.
Санал бодол: Монгол улс, ОХУ хоорондын гадаад худалдааны экспорт, импортын зөрүүгээс хамааралтай Монголын талын алдагдлыг бууруулах, өөрөөр хэлбэл гадаад худалдаан дахь саад тотгорыг харилцан судалж, Монголын талын экспортын хэмжээг алхам алхамаар нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна.
Тухайлбал, 2011 оны эхний арван сард Манай гадаад худалдааны тэнцэл 1563.7 сая америк долларын сөрөг дүнтэй гарсан бөгөөд үүний 78.1 хувийг Монгол, Оросын хоёр талын гадаад худалдаан дахь манай тэнцлийн алдагдал эзэлж байна.


2011 оны эхний арван сарын импорт2011 оны эхнээс 5 дугаар сарын 15-н хүртэлх хугацаанд: 
- Манай улсын гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт  3106.2 сая ам.долл, үүнээс экспорт 1317.5 сая ам.долл, импорт 1788.7 сая ам.долларт хүрчээ.  Гадаад худалдааны тэнцэл  471.2 сая ам.долларын алдагдалтай гарч өмнөх оны мөн үеийнхээс 420.8 сая ам.доллараар буюу 9.3 дахин өссөн байна.
-Нийт экспортод нүүрс 31.9 хувь, зэсийн баяжмал 28.5 хувь, төмрийн хүдэр 10.1 хувь, боловсруулаагүй газрын тос 5.6 хувь, цайрын хүдэр, баяжмал 4.9 хувь, бохир ноолуур 4.1 хувь, боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан алт 3.4 хувь, хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал 2.1 хувь, молибдений хүдэр ба баяжмал 1.4 хувь, самнасан ноолуур 0.5 хувь, үлдсэн 11.6 хувийг экспортын бусад бүтээгдэхүүн тус тус эзэлж байна.
2011.1.10.   Манай улс 2010 онд дэлхийн 132 оронтой худалдаа хийж, гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 6177.1 сая ам.долл, үүнээс экспорт 2899.2 сая ам.долл, импорт 3277.9 сая ам.долларт хүрлээ. Нийт бараа эргэлтийн хэмжээ өмнөх оныхоос 2154.0 сая ам.долл буюу 53.5 хувиар, үүний дотор экспортын хэмжээ 1013.8 сая ам.долл буюу 53.8 хувиар, импортын хэмжээ 1140.2 сая ам.долл буюу 53.3 хувиар тус тус өсчээ. 2010 онд нийт эргэлтийн 56.0 хувь нь БНХАУ-д, 18.9 хувь нь ОХУ-д, үлдсэн 25.1 хувь нь бусад улсад ногдож байна. Өмнөх оныхтой харьцуулахад БНХАУ-тай хийсэн бараа эргэлтийн эзлэх хувь 8.0 пунктээр нэмэгдэж, ОХУ-тай хийсэн бараа эргэлтийн хувь 2.0 пункт, бусад улсынх 6.0 пунктээр буурлаа.
  Гадаад худалдааны тэнцэл 2010 онд 378.7 сая ам.долларын алдагдалтай гарч, алдагдлын хэмжээ өмнөх оныхоос 126.4 сая ам.долл буюу 50.1 хувиар нэмэгдлээ. Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо (www.nso.mn)

2010.12.24.China already imports nearly as much as it exports. In 2009, China exported $1.2 trillion worth of goods. But it also imported $1.01 trillion worth. (I’ll bet you didn’t know that.) Understand where this mountain of cash is headed in the weeks ahead and you could make ridiculous amounts of money. P.P.S. Right now, China’s been cracking down hard on real estate… and it’s about to force an extra 400 billion yuan (approximately $58.5 billion USD) to flow out of formerly red-hot real estate deals… and into China’s stocks. I’m urging my readers to take advantage of this right away.

But what if you can’t trade shares on the Shanghai and Shenzhen stock exchanges? Don’t’ worry, I’ve found a “backdoor” way to make money on the billions in investment capital flowing into China’s top exchanges. It’s as easy as buying a U.S.-based stock… and simple as pushing a button on your computer. My projected gains – 281.5%. Act now and you’ll get this remarkable play in your first issue of The New China Trader. Don’t miss out. Эх үүсвэр:http://moneymappress.com/category/trading-services/the-new-china-trader/ 
xxx
2010 оны эхнээс 11 дүгээр сарын 15-н хүртэлх хугацаанд манай улсын гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт  5053.5 сая ам.доллар, үүнээс экспорт 2467.2 сая ам.доллар, импорт 2586.3 сая ам.долларт хүрэв. Нийт бараа эргэлтийн хэмжээ өмнөх оны мөн үеийнхээс 1663.3 сая ам.доллар буюу  49.1 хувь, үүний дотор экспортын хэмжээ 884.1 сая ам.доллар буюу 55.8 хувь, импортын хэмжээ 779.3 сая ам.доллар буюу 43.1 хувиар өсчээ.  (Эх үүсвэр: www.nso.mn Монголын Үндэсний статистикийн хороо)

Монголын газрын түүхий тосны экспорт

2010 оны эхний есөн сард газрын түүхий тосны экспорт 1550.3 мянган баррель буюу  113410.9 мянган америк долларт хүрч, нийт экспортод 5.6 хувийг эзэлжээ.
Өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад монголын газрын түүхий тосны экспортын хэмжээ нь 2010 оны эхний есөн сард 50.0 орчим  сая америк доллараар (78.7%) нэмэгдсэн бөгөөд үүний 58.9 хувийг үнийн өсөлтийн, 41.1 хувийг биет хэмжээний өсөлтийн хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр тус тус хангажээ.
Монголын нэг баррель газрын түүхий тосны экспортын гаалийн дундаж үнэ  2010 оны эхний есөн сард 73.1 амерек долларт хүрч, өмнөх оны мөн үеийнхээс  32.4%-иар нэмэгдэв.  ҮСХорооны мэдээг ашиглан тооцоолсон: А.Чулуунбат
Монголын нүүрсний экспорт
2010 оны эхний есөн сард нүүрсний экспорт 11018.0 мянган тонн буюу 551993.6 мянган америк долларт хүрч, нийт экспортод 27.3 хувийг эзэлжээ.
Өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад монголын нүүрсний экспортын хэмжээ нь 2010 оны эхний есөн сард 338.0 сая америк доллараар нэмэгдсэн бөгөөд үүний 23.6 хувийг үнийн өсөлтийн, 76.4 хувийг биет хэмжээний өсөлтийн хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр тус тус хангажээ.  
Монголын нэг тонн нүүрсний экспортын гаалийн дундаж үнэ  2010 оны эхний есөн сард 50.1 амерек долларт хүрч, өмнөх оны мөн үеийнхээс  16.9%-иар нэмэгдэв. 
ҮСХорооны мэдээгээр:
Манай улс 2010 оны эхний 9 сарын байдлаар дэлхийн 122 оронтой худалдаа хийж, гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 4273.9 сая ам.долл, үүнээс экспорт 2025.6 сая ам.долл, импорт 2248.3 сая ам.долларт хүрчээ. Нийт бараа эргэлтийн хэмжээ 2010 оны эхний 9 сард өмнөх оны мөн үеийнхээс 1495.8 сая ам.долл буюу 53.8 хувь, үүний дотор экспортын хэмжээ 731.8 сая ам.долл буюу 56.6 хувь, импортын хэмжээ 764.0 сая ам.долл буюу 51.5 хувиар өсчээ. Нийт бараа эргэлт 2010 оны 9 дүгээр сард 515.1 сая ам.долл болж, 8 дугаар сарынхаас 36.0 сая ам.долл буюу 6.5 хувиар буурч, өмнөх оны мөн үеийнхээс 88.9 сая ам.долл буюу 20.8 хувиар өссөн байна...
  Өмнөх оны эхний 9 сард гадаад худалдааны нийт бараа эргэлтийн 46.9 хувь нь БНХАУ-д, 19.3 хувь нь ОХУ-д, үлдсэн 33.8 хувь нь бусад улсуудад ногдож байсан бол 2010 оны эхний 9 сарын нийт бараа эргэлтийн 55.9 хувь нь БНХАУ-д, 19.3 хувь нь ОХУ-д, 24.8 хувь нь бусад улсуудад ногдож байна.
  Экспорт
Манай улс 2010 оны эхний 9 сарын байдлаар 61 оронд экспорт хийжээ. Экспортын 84.7 хувийг БНХАУ-тай, 5.3 хувийг Канад улстай, тус бүр 2.7 хувийг Их Британи болон ОХУ-тай, 1.3 хувийг БНСУ-тай, 1.1 хувийг Итали улстай, 0.9 хувийг ХБНГУ-тай хийсэн нь нийт экспортын үнийн дүнгийн 98.7 хувийг эзэлж байна.
2010 оны эхний 9 сард нийт экспортын 94.0 хувийг эрдэс бүтээгдэхүүн, нэхмэл болон нэхмэл бүтээгдэхүүн, үнэт ба хагас үнэт чулуу, үнэт металл, гоёлын зүйлс эзэлж байна.
  Нийт экспортод зэсийн баяжмал 27.8 хувь, нүүрс 27.3 хувь, төмрийн хүдэр 8.2 хувь, боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан алт 7.2 хувь, боловсруулаагүй нефть 5.6 хувь, цайрын хүдэр, баяжмал 4.6 хувь, жоншны хүдэр, баяжмал 2.3 хувь, молибдений хүдэр, баяжмал 1.9 хувь, самнасан ноолуур 1.8 хувь, бусад бүтээгдэхүүн 13.3 хувийг эзэлж байна.

Импорт

Манай улс 2010 оны 9 дүгээр сард нийт 117 оронтой импортын худалдаа хийж, импортын худалдааны 34.3 хувийг ОХУ, 30.0 хувийг БНХАУ, 5.8 хувийг БНСУ, АНУ болон Япон тус бүр 5.5 хувь, 2.6 хувийг ХБНГУ, 1.5 хувийг Сингапур, 1.4 хувийг Франц улстай хийсэн нь нийт импортын 86.6 хувийг эзэлж байна
  2010 оны эхний 9 сард нийт импортын 23.2 хувийг эрдэс бүтээгдэхүүн, 20.8 хувийг машин, механик төхөөрөмж, цахилгаан хэрэгсэл, дуу хураагч, зурагт, тэдгээрийн эд анги, сэлбэг, 18.7 хувийг авто, агаар, усан замын тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн эд анги, 7.3 хувийг хүнсний бэлэн бүтээгдэхүүн, 6.7 хувийг хими, химийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, 6.3 хувийг үндсэн төмөрлөг түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүн, 3.1 хувийг ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн, үлдсэн 13.9 хувийг бусад бүлгийн бүтээгдэхүүн эзэлж байна
  • 2010 оны нэгдүгээр улиралд манай улсын гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 1076.2, үүнээс экспорт 499.0, импорт 577.2 сая америк доллар болж, гадаад худалдааны тэнцэл 78.2 сая ам.долларын сөрөг дүнтэй гарчээ.2010.04.11. Энэ оны  3 дугаар сард манай улсын гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 468.6, үүнээс экспорт 187.3, импорт 281.3 сая америк доллар болж, гадаад худалдааны тэнцэл 94.сая ам.долларын сөрөг дүнтэй гарчээ.  
As of the 1st quarter of 2010, Mongolia  traded with 103 countries from all over the
world and total external trade turnover reached 1076.2 mln.US dollars, of which
exports made up 499.0 mln.US dollars and import did 577.2 mln.US dollars.

Compared with the same period of the previous year, total export increased due to
increase of 4.9 times in value of zinc concentrate; and of 3.0 times in value of iron
ores; and of 1.9 times in value of fluor spare ores and concentrate, and of 5.0 times and
5.6 times in value of coal and crude petroleum oils, respectively.
Sourse: National statistical office of Mongolia. Monthly bulletin of statistics. 2010 March.

ÝÊÑÏÎÐÒÛÍ ÃÎË ÍÝÐÈÉÍ ÁÀÐÀÀ, æèë á¿ðèéí ýõíèé улирлûí áàéäëààð

MONGOLIAN EXPORTS BY SOME COMMODITIES, as the first quarter of selected years


Main commodities
Measure-ment
2010 Q1
(2010Q1/2009Q1)*100-100%

Volume
Value thous.USD

Volume
Value

Gold, unwrought or in
semi-manufactured
forms
metric tone (t)

0.9

28,638.2
-77.5%
-76.2%
Copper concentrate
thous. t
141.3
182,671.1
2.7%
124.1%
Molybdenium ores and
concentrate
thous. t
1.1
10,609.2
6.4%
19.1
Fluor spar ores and
concentrate
thous. t
84.5
12,855.9
111.4%
87.8%
Iron ores
thous. t
533.5
36 856.8
131.4%
198.9%
Zinc concentrate
thous. t
34.3
39 281.4
139.5%
386.7%
Coal
thous. t
2,124.6
93,375.9
330.0%
399.2%
Crude petroleum oils
thous. barrel
552.5
39,590.0
209.3%
455.0%
Refined copper &
copper alloys
t
720.2
5 043.0
125.0%
392.7%

Sourse: National statistical office of Mongolia. Monthly bulletin of statistics. 2010 March.


2010.03.15. Энэ оны  нэгдүгээр сараас гуравдугаар сарын 15-н хүртэлх хугацаанд манай улсын гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 769.8, үүнээс экспорт 362.3, импорт 407.5 сая америк доллар болж, гадаад худалдааны тэнцэл 45.2 сая ам.долларын сөрөг дүнтэй гарчээ.

Нийт экспортод зэсийн баяжмал 41.2%, нүүрс 17.9%, цайрын баяжмал 8.9%, төмрийн хүдэр 7.3%, нефть 7.2%, боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан алт 6.6%, молибдений хүдэр, баяжмал 2.7%, хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал 2.2%, самнасан ноолуур 1.3%, экспортын бусад бүтээгдэхүүн  4.7%-ийг тус тус эзэлж байна.
Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт. 2010 оны 1, 2 дугаар сарын байдлаар:
ҮСХорооны мэдээнээс үзвэл:

Манай улсын гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт  2010.01.01-нээс 2010.02.15-н хүртэлх хугацаанд 427.1 сая ам.доллар, үүнээс экспорт 221.6 сая ам.доллар, импорт 205.5 сая ам.долларт хүрч, гадаад худалдааны тэнцэл  16.1 сая ам.долларын эерэг дүнтэй гарчээ.
Нийт экспортод  зэсийн баяжмал 37.5 хувийг, нүүрс 18.2 хувийг, цайрын хүдэр, баяжмал 8.4 хувийг, боловсруулаагүй нефть 8.2 хувийг, боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан алт 6.5 хувийг, төмрийн хүдэр 3.2 хувийг,  хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал 2.4 хувийг эзэлж байна.

Гадаад худалдааны барааны статистик мэдээллийн 2009 оны эцсийн гүйцэтгэлээс:

 Манай улсын гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт  2009 онд 4023.1, үүнээс экспорт 1885.4, импорт 2137.7 сая ам.долларт хүрч, гадаад худалдааны тэнцэл  252.3 сая ам.долларын сөрөг дүнтэй гарчээ.
2009 оны эцсийн гүйцэтгэлээр: 
   -нийт экспортод  эрдэс бүтээгдэхүүн 66.4 хувийг, үнэт металл-боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан алт 16.4 хувийг, нэхмэл болон нэхмэл бүтээгдэхүүн 10.2 хувийг, мал амьтдын гаралтай бүтээгдэхүүн 2.4 хувийг,  бусад бараа 4.6 хувийг тус тус эзэлж байна.   
     -нийт импортод эрдэс бүтээгдэхүүн /ихэнх нь шатахуун/ 26.7 хувийг, машин, механик тоног төхөөрөмж ба эд анги, цахилгаан хэрэгсэл, тэдгээрийн сэлбэг 19.8 хувийг, авто, агаарын тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн эд анги 12.7 хувийг, хүнсний бэлэн бүтээгдэхүүн 8.3 хувийг, үндсэн төмөрлөг, түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүн 7.7 хувийг, химийн ба химийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн 6.0 хувийг, ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн 4.6 хувийг, бусад бараа 14.2 хувийг тус тус эзэлж байна.
-оОо-
Хоршоо нээж байгуулах тухай ухуулах бичгийг гаргаж байжээ. Ш.ЧОЙМАА багш кирилл үсгээр бичиж хөрвүүлсэн хуулбарыг нь үзнэ үү

2010.06.08.Sain baina uu,
Choimaa bagsh aa
Krill u'sgeer bichij ho'rvuulsen "Horshoo neeh tuuhen barimt"-yg  hu'leen avlaa. U'net tsagaasaa hariu nehelgui zartsuulj, chin setgeleesee tuslaltsaa u'zuulsen bagsh-daa ih bayarlalaa. U'uniig blog-too tavisan-yg uzne uu. Odoogoor hend olshruulj o'gohoo to'lovloogui baina. 
Hu'ndetgesen
A. Chuluunbat 2010.06.08.


Монголын хоршооллын сургалтын төвд 2010.06.10-нд.
Sain baina uu
Mongol bichgeer bichsen Horshoo neeh tuhai 1921 ony tu'uxen barimt bichgiig Choimaa bagsh kirill usgeer bichij ho'rvuulsen bo'good uuniig xavsraltaar hu'rguullee.
Hu'leen avch tanilcana uu

Ta bu'xend amjilt, bu'teeliin deediig xusiye.

Hu'ndetgesen, A. Chuluunbat,
Buteelch sanaachlaga TBB-un terguun
Blog hayag:
http://www.chuluunbatalimaa.blogspot.com
2010.06.10
2010.06.11. sain baina uu Ta,

Enehuu tuuhen barimt bichgiin kril deer buulgasan huviig bidend ilgeesend tand gunee talarhaj baina.
Manai baiguullaga horshooni talaar olon turliin surgaltiig zohion baiguuldag uchir enehuu zar medeeg surgaltand oroltsogchidod taniltsuulah ni tuuhee ter tusmaa horshooni tuuhig medhed chuhal huvi nemer bolj baina gej uzej baina. Tand bayarlalaa. ajlin amjilt husie

Hundetgesen,
Ts.Myagmar-Ochir, Horshoollin surgaltin tuviin
guitsetgeh zahiral 2010.06.11
2011.11.08. Sain baina uu
Enehuu tuuhen barimt bichgiin kril deer buulgasan huviig bidend ilgeesend tand gunee talarhaj baina. Bid udakhgyi 90 jiliin oin arga khemjeegee zokhion baiguulakh gej bgaa. Ene tuukhen barimt bichgiin tukhai bas medeelel oruulna aa
Tand bayarlalaa. ajlin amjilt husie
khundetgesen
Chuka NAMAC  From chukad55@yahoo.com