Friday, January 6, 2012

"Аж ахуйн нэгжийн тооллогын дүн" мэдээнээс

Үндэсний статистикийн хорооноос Аж ахуйн нэгж, байгууллагын тооллогыг 5 дахь удаагаа амжилттай явуулж, үр дүнг нэгтгэн боловсруулж, нийтийн хүртээл болгожээ. 
Улсын хэмжээнд тооллогын дүнгээр
нийт 66.5 мянган аж ахуйн нэгж, байгууллага, үүний дотор 
56.4 мянган аж ахуйн нэгж, 
4.0 мянган төрийн байгууллага,
6.0 мянган төрийн бус байгууллага тооллогод хамрагджээ.

No comments: