Tuesday, June 27, 2017

“Mongolian Mining Co. (975)”-ийн хувьцааны үнэ

"Mongolian Mining Corporation "(975)”-ийн хувьцааны үнэ, чиг хандлага

2017.06.27-ны өдрийн 16:01 цагийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд, доод үнэ 0.191 ба 0.172 гонконг долларт хүрчээ. Зах зээлийн үнэлгээ (Market сapitalisation) нь 2,078,937,109 гонконг доллар (HKD)-тай тэнцсэн ажээ. Гаргасан хувьцааны тоо (Issued Shares) нь 2017 оны 5-р сарын 31-ний байдлаар 10,291,767,865 ширхэг болж өмнөхөөс нэмэгджээ.

2017.01.25-ны өдрийн 13:40 цагийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд, доод үнэ 0.3; 0.295 гонконг долларт хүрчээ. Зах зээлийн үнэлгээ (Market сapitalisation) нь 2,732,464,419 гонконг доллар (HKD)-тай тэнцсэн ажээ. Гаргасан хувьцааны тоо (Issued Shares) нь 2016 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар 9,262,591,250 ширхэг байв.
-oOo-
Зах зээлийн үнэлгээ (Market сapitalisation) нь 2017.01.10-нд 3,010,342,156 гонконг доллар (HKD)-тай тэнцсэн ажээ. Гаргасан хувьцааны тоо (Issued Shares) нь 2016 оны 11-р сарын 30-ны байдлаар 9,262,591,250 ширхэг байв.
-oOo- 
2016.12.07-ны өдрийн 16:02 цагийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд, доод үнэ 0.233; 0.221 гонконг долларт хүрчээ.
-oOo- 
2016.11.09-ний өдрийн 16:02 цагийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.305, доод үнэ 0.27 гонконг доллартай тэнцсэн ажээ.
-оОо-

Зах зээлийн үнэлгээ (Market сapitalisation) нь 2016.10.06-нд 3,102,968,069 гонконг доллар (HKD)-тай тэнцсэн ажээ.
Сүүлийн сард өсөх хандлага ажиглагдаж байв.  Зарласан хувьцааны тоо (Authorised Shares) нь 15,000,000,000 ширхэг ажээ. 
Гаргасан хувьцааны тоо (Issued Shares) нь 2016 оны 08 дугаар сарын 31-ний байдлаар 9,262,591,250 ширхэг байв.

-oOo-
2016.06.22-ны өдрийн 16:02 цагийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.086, доод үнэ 0.082 гонконг доллартай тэнцсэн ажээ.
-оОо-
2016.04.01-ний өдрийн 11:59 цагийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.048, доод үнэ 0.046 гонконг доллартай тэнцсэн ажээ.
-оОо-
2016.03.31-ний өдрийн 16:02 цагийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.049, доод үнэ 0.045, хаалтын үнэ нь 0.046 гонконг доллартай тэнцсэн ажээ. Өмнөх өдрийн хаалтын үнэ нь 0.049 гонконг долларт хүрчээ. Өөрөөр хэлбэл, 2016.03.31-ний өдрийн хаалтын үнэ нь 5 өдрийн нүүдлийн (moving) дунджийн муруй шугамын мөн өдрийн цэгээс /үнээс/ 2.6%-иар дээшилжээ.
2016.03.30-нд хаалтын үнэ нь өмнөх өдрийн арилжааныхаас 19.5%-иар өссөн ажээ.
Зах зээлийн үнэлгээ (Market сapitalisation) нь 2016.06.14-нд 778,057,665 гонконг доллар (HKD), 2016.03.31-нд 426,079,198 гонконг доллар, 2016.03.25-нд 398,291,424 гонконг долларт, 2016.01.29-нд 342,715,876 гонконг доллар (HKD), 2015.12.08-нд 1,778,417,520 гонконг доллар, 2015.11.28-нд 1,871,043,433 гонконг доллар байв.

-oOo-
2016.02.01-
ний өдрийн 16:02 цагийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.047, доод үнэ 0.037 гонконг доллартай тэнцсэн ажээ. Өмнөх өдрийн хаалтын үнэ нь 0.037 гонконг долларт хүрчээ. Cүүлийн 3 сараар тооцоолсон 5 өдрийн дунджийн муруй шугамын тухайн цэг нь 10 өдрийн дунджийн тухайн цэгээс доогуур байв.  
Зах зээлийн үнэлгээ (Market сapitalisation) нь 2016.01.29-нд 342,715,876 гонконг доллар (HKD), 2015.12.08-нд 1,778,417,520 гонконг доллар, 2015.11.28-нд 1,871,043,433 гонконг доллар байв. 
Жич:2015.05.16-нд 3,566,097,631 HKD байсан билээ.
Зарласан хувьцааны тоо (Authorised Shares) нь 15,000,000,000 ширхэг ажээ. 
Гаргасан хувьцааны тоо (Issued Shares) нь 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар 9,262,591,250 ширхэг байв.


-оОо-

2015.12.08-ны өдрийн 16:02 цагийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.190, доод үнэ 0.188 гонконг доллартай тэнцсэн ажээ. Өмнөх өдрийн хаалтын үнэ нь 0.192 гонконг долларт хүрчээ. Cүүлийн 3 сараар тооцоолсон 5 өдрийн дунджийн муруй шугамын тухайн цэг нь 10 өдрийн дунджийн тухайн цэгээс доогуур байв. 
 -oOo-
2015.07.10-ны өдрийн 10:58 цагийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.315, доод үнэ 0.265 гонконг доллартай тэнцсэн ажээ. Өмнөх өдрийн хаалтын үнэ нь 0.255 гонконг долларт хүрчээ. Энэ хаалтын үнийн цэг нь сүүлийн 3 сараар тооцоолсон 10 өдрийн дунджийн тухайн цэгээс доогуур байв. Мөн 5 өдрийн дунджийн муруй шугамын тухайн цэг нь 10 өдрийн дунджийн тухайн цэгээс доогуур байв.
-оОо-
Зарласан хувьцааны тоо (Authorised Shares) нь 15,000,000,000 ширхэг ажээ. 
Гаргасан хувьцааны тоо (Issued Shares) нь 2015 оны 9 дүгээр сарын 23-ны байдлаар 9,262,591,250 ширхэг байв.  
Зах зээлийн үнэлгээ (Market Capitalisation) нь 2015.05.16-нд 3,566,097,631 гонконг доллар (HKD), 2015.05.12-нд 3,705,036,500 HKD байв.
2015.05.12-ны өдрийн 11:55 цагийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.4, доод үнэ 0.39 гонконг доллартай тэнцсэн ажээ. 2015.05.11-ний өдрийн хаалтын үнэ нь 0.4 гонконг долларт хүрсэн бөгөөд сүүлийн 3 сараар тооцоолсон 5 өдрийн дунджаас ялимгүй дээгүүр байв.  
Зарласан хувьцааны тоо (Authorised Shares) нь 15,000,000,000 ширхэг ажээ. 
Гаргасан хувьцааны тоо (Issued Shares) нь 2015 оны 4 дүгээр сарын 30-ны байдлаар 9,262,591,250 ширхэг байв.  
Зах зээлийн үнэлгээ (Market Capitalisation) нь 2015.05.12-нд 3,705,036,500 гонконг доллар (HKD) байв.  -oOo-
2015.03.24-ний өдрийн 16:02 цагийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.295, доод үнэ 0.28 гонконг доллартай тэнцсэн ажээ. 2015.03.23-ны өдрийн хаалтын үнэ 0.285 гонконг долларт хүрчээ. Энэ үнэ сүүлийн 3 сараар тооцоолсон 10 өдрийн дунджаас доогуур, 5 өдрийн дунджаас ялимгүй доогуур байв.
-oOo-
2015.02.06-ны өдрийн 16:02 цагийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.3, доод үнэ 0.29 гонконг доллартай тэнцсэн ажээ. 2015.01.05-ны өдрийн хаалтын үнэ 0.3 гонконг долларт хүрчээ. Энэ үнэ сүүлийн 3 сараар тооцоолсон 10 өдрийн дунджаас доогуур, харин 5 өдрийн дундажтай бараг давхцаж байв.
2015.01.30-ны өдрийн 16:02 цагийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.305, доод үнэ 0.29 гонконг доллартай тэнцсэн ажээ. 2015.01.30-ны өдрийн хаалтын үнэ 0.305 гонконг долларт хүрчээ. Энэ үнэ сүүлийн 6 сараар тооцоолсон 10 ба 20 өдрийн дунджаас доогуур байв.
-oOo-
2014.12.31-ний өдрийн 16:02 цагийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.355, доод үнэ 0.335 гонконг доллартай тэнцсэн ажээ. 2014.12.30-ны өдрийн хаалтын үнэ 0.345 гонконг долларт хүрчээ. Энэ үнэ сүүлийн 6 сараар тооцоолсон 10 ба 20 өдрийн дунджаас доогуур байв.
-oOo-
2014.12.05-ны өдрийн 16:02 цагийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.475, доод үнэ 0.41 гонконг доллартай тэнцсэн ажээ. 2014.12.04-ний өдрийн хаалтын үнэ нь 0.47 гонконг долларт хүрч байжээ.
Notes
The number of issued shares has been adjusted for the announced right issues of 3 rights shares for every 2 existing shares with an ex-date of 26 November 2014. The number of issued shares before the adjustment is 3,705,036,500 shares as at 31 October 2014. 
-oOo-
2014.11.20-ны өдрийн 16:02 цагийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.71, доод үнэ 0.64 гонконг доллартай тэнцсэн ажээ. 2014.11.19-ний өдрийн хаалтын үнэ нь 0.65 гонконг доллар болж, 5 өдрийн дунджаас ялимгүй дээгүүр байв
-oOo-
2014.09.26-ны өдрийн 16:02 цагийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.93, доод үнэ 0.87 гонконг доллартай тэнцсэн ажээ. 2014.09.25-ны өдрийн хаалтын үнэ нь 0.89 гонконг доллар болж, 10 өдрийн дунджаас дээгүүр байв.
-oOo-
2014.08.08-ны өдрийн 16:02 цагийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.69, доод үнэ 0.66 гонконг доллартай тэнцсэн ажээ. 2014.08.07-ны өдрийн хаалтын үнэ нь 0.69 гонконг доллар болж, 5 ба 10 өдрийн дунджаас дээгүүр байв.
-oOo-
Эх сурвалж: http://www.mongolianminingjournal.com/content/57900.shtml
С.Болд-Эрдэнэ 2014 оны 10 сарын 31. 

Ишлэл: "Хонконгийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Mongolian Mining Corporation /Энержи Ресурс/ нэмэлт хувьцаа гаргах болсон талаараа өнөөдөр мэдэгджээ. Тус компани нэмж 5,557-5,597 сая ширхэг хувьцаа гаргах бөгөөд нийт 1,556-1,567 сая хонконг доллар босгохоор төлөвлөжээ. Энэ нь ойролцоогоор 200 гаруй сая ам.доллар болж байгаа юм. Ингэснээр тус компани нийт 8.2 тэрбум орчим ширхэг хувьцаатай болж байгаа юм байна. Нэмэлт хувьцаа гаргахад андеррайтераар BNP Paribas, JP Morgan банк, санхүүгийн зөвлөхөөр Somerley Capital Limited ажиллаж байгаа аж.
2010 онд Mongolian Mining Corporation 3.71 тэрбум ширхэг хувьцаа олон нийтэд арилжиж, 650 сая доллар босгож байсан билээ. Харин одоо 5.5 тэрбум ширхэг хувьцаа буюу анх гаргасан хувьцаанаасаа 1.5 дахин их хувьцаа гаргаж, 200 сая доллар босгохоор болж байгаа юм. Гэхдээ энэхүү шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батлах ажээ.  Тус компанийн хяналтын хувьцаа буюу 33.5%-ийг MCS, 8.1%-ийг “Шунхлай”, 3.05%-ийг “Керри Майнинг Лимитед” эзэмшдэг юм" гэжээ.
-оОо-
2014.06.27-ны өдрийн 9:45 цагийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.50, доод үнэ 0.50 гонконг доллартай тэнцсэн ажээ. 5, 10 өдрийн нүүдлийн дунджаас доогуур байжээ. 2014.06.26-ны өдрийн хаалтын үнэ 0.495 гонконг доллар болжээ. 


-oOo-

2014.06.05-ны өдрийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.58, доод үнэ 0.55 гонконг доллартай тэнцсэн ажээ. Тухайлбал, Хаалтын үнэ (0.56) нь 5, 10 өдрийн нүүдлийн дунджаас доогуур байжээ. 
 -oOo-
2014.05.02-ны өдрийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.65, доод үнэ 0.61 гонконг доллартай тэнцсэн ажээ.
-oOo-
2014.03.28-ны өдрийн  12:05:00HKT цагийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.75, доод үнэ 0.70 гонконг доллартай тэнцсэн ажээ.
-оОо-
Дараах холбоосоор орж суурь судалгаатай холбоотой зарим мэдээллийг үзнэ үү:
2014.03.06. Ишлэл: "Хонконгийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй “Mongolian Mining Corporation” олон улсын хоёр банктай зээлийн гэрээ байгуулснаа зарлалаа. Банкуудын зүгээс нүүрсний экспортын өмнөх гэрээний дагуу 150 сая ам.долларыг зээлэхээр болсноос гадна тусгай нөхцөлтэйгөөр 50 сая ам.долларыг нэмж олгох юм байна" гэжээ. Эх сурвалж:http://bloombergtv.mn/post/13627/#sthash.n4OZUdZV.uxfs via @sharethis http://bloombergtv.mn/mongolian-mining-corporation
-оОо-
http://www.24tsag.mn/content/50308.shtml?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
-оОо-
2014.02.21-ний өдөр нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.79, доод үнэ 0.75 гонконг доллартай тэнцсэн аж.

-оОо-

2014.02.07-ны өдрийн 11:20 цагт нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.8, доод үнэ 0.79 гонконг долларт хүрч байв.
-оОо-
2014.02.06-ны өдрийн 11:40 цагт нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.79, доод үнэ 0.77 гонконг долларт хүрч ялимгүй буурч байв.
2014.01.02-ноос 2014.02.06-ны хооронд хувьцааны үнэ нь буурах чиг хандлагатай байжээ. Тухайн өдрийн байдлаар хаалтын үнийн аван өдрийн нүүдлийн дундаж үнэ" 0.815 болсон. Энэ нь есөн өдрийн нүүдлийн дундаж 0.851-ээс доогуур байв.
-оОо-
2014.01.29-нд нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.83, доод үнэ 0.79 гонконг долларт хүрчээ. -оОо-
2013.12.31-нд нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 1.03, доод үнэ 1.0 гонконг доллар болжээ.
-оОо-
2013.12.16-нд нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 1.08, доод үнэ 0.99 гонконг доллар болж, өмнөх арилжааны өдрийнхээс ялимгүй буурчээ. 2013.12.13-нд хаалтын үнэ нь 10 өдрийн нүүдлийн (moving) дунджаас доогуур байв. 
-oOo-
2013.11.22-нд нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 1.39, доод үнэ 1.35, хаалтын үнэ 1.35 гонконг доллар болов. Энэ хаалтын үнэ нь 5, 10, 20 өдрийн нүүдлийн дунджаасаа 0.048, 0.043, 0.078 нэгжээр дээгүүр байв. 
2013.05.02-оос 2013.11.22-н дуусталх хугацаанд 140 удаа арилжаа хийжээ.

-оОо-
Ишлэл: “Энержи ресурс” компанийнхан замаа зарж алдагдлаа нөхөх гэнэ" гэжээ. Эх сурвалж: 2013.11.22. http://economics.gogo.mn/news/131720
...олон улсын үнэлгээний “Moody’s” агентлаг “Mongolian mining corporation”-ийн зээлжих зэрэглэлийг бууруулсан талаар “Bloomberg” агентлаг мэдээллээ" гэжээ. Эх сурвалж нь: http://www.bloomberg.com/news/2013-11-20/mongolian-mining-s-rating-cut-by-moody-s-on-debt-payment-concern.html
"Mongolian Mining Corporation" produces coking coal. The Company operates the Ukhaa Khudag mine in Mongolia.
-оОо-
2013.08.01-2013.11.08-н хүртэлх хугацаанд 68 удаа арилжаа хийжээ. Тухайлбал, 2013.08.15-нд дээд үнэ 1.94 гонконг доллар, 2013.10.25-нд доод үнэ 1.15 гонконг доллар байв.2013.11.08-нд хаалтын үнэ нь 1.31 болж, 9 өдрийн нүүдлийн дунджаас 0.072 гонконг доллараар дээгүүр байсан билээ.
2013.11.05-нд нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 1.25, доод үнэ 1.17 гонконг доллар болж, өмнөх арилжааны өдрийнхээс ялимгүй буурч байв. 
-оОо- 
2013.10.25-нд нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 1.2, доод үнэ 1.15 гонконг доллар болж, өмнөх арилжааны өдрийнхээс ялимгүй буурч байв. 
 -оОо-
 2013.07.18-нд нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 2.03, доод үнэ 1.76 гонконг долларт хүрч, өмнөх арилжааны өдрийнхөөс ялимгүй өсөх хандлагатай байв. Энэ нь 2 жил 9 сарын өмнөх буюу 2010.10.13-ны өдрийн доод үнийн төвшингөөс -5.26=(1.76-7.02) гонконг доллараар доогуур байна. 

 
-oOo-
2013.07.11-нд нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 1.75, доод үнэ 1.6 гонконг долларт хүрч буурсаар байв. Энэ нь 2 жил 9 сарын өмнөх буюу 2010.10.13-ны өдрийн доод үнийн төвшингөөс -5.42=(1,6-7.02) гонконг доллараар доогуур байна.
2013.06.28-нд нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 1.5, доод үнэ 1.38 гонконг долларт хүрч буурсаар байв. Энэ нь 2 жил 8 сарын өмнөх буюу 2010.10.13-ны өдрийн доод үнийн төвшингөөс -5.65=(1,38-7.03) гонконг доллараар доогуур байна. 


-oOo-
MONGOLIAN MINING CORPORATION
(Incorporated in the Cayman Islands with Limited Liability)
(Stock Code: 975)
VOLUNTARY ANNOUNCEMENT AGREEMENT RELATING TO THE BARUUN NARAN COKING COAL MINE
The Board wishes to announce that on 27 November 2012, the Company and the Seller
have entered into an agreement setting out the settlement arrangement of the outstanding Consideration as contemplated in the Share Purchase Agreement dated May 31, 2011.
Reference is made to the announcement dated 1 June 2011 (the “2011 Announcement”) issued by Mongolian Mining Corporation (the “Company”) in relation to the acquisition of the entire issued share capital in QGX Coal Ltd. Capitalised terms used in this announcement shall have the same meanings as defined in the 2011 Announcement unless the context herein requires otherwise.
The Board wishes to announce that on 27 November 2012, the Buyer (a wholly-owned subsidiary of the Company) and the Company entered into an agreement (the “Agreement”) with the Seller and the Seller’s Parent (after trading hours) setting out the settlement arrangement of the outstanding Consideration as contemplated in the Share Purchase Agreement.
According to the Share Purchase Agreement signed and completed in 2011, approximately 18 months to 21 months from the date of the Share Purchase Agreement, an additional payment would be payable to the Seller or a clawback might be payable by the Seller in the amount of US$3.00 per tonne to the extent to which total proved and probable reserves (as defined under the Australian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves) contained in the Baruun Naran Coking Coal Mine (the “Total Reserves”) exceeded 150,000,000 tonnes or were less than 150,000,000 tonnes, respectively (the “Reserve Adjustment”). Under the Reserve Adjustment, the maximum amount payable to the Seller would be US$105,000,000 and the maximum amount payable by the Seller would be US$90,000,000.
Pursuant to the relevant clauses in the Share Purchase Agreement, the Buyer has conducted the additional geological and technical work to verify the estimations of approximately 185,000,000 tonnes of Total Reserves reported by SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd in March 2011.
As an outcome of independent technical studies, it was confirmed that the final total reserve as defined in the Share Purchase Agreement was 188,900,000 tonnes and pursuant to the Share Purchase Agreement the Buyer shall pay to the Seller an aggregate amount of US$105,000,000 (the “Reserves Adjustment Payment”).2
The Agreement was reached pursuant to which the Reserves Adjustment Payment will be settled by the issuance of two promissory notes by the Company to QGX Holdings Ltd., each in the amount of US$52,500,000 (each, an “Adjustment Promissory Note”), and each Adjustment Promissory Note shall bear interest at a rate per annum equal to 3.0% commencing on the issue date to the maturity date. The Company shall pay the amount under each Adjustment Promissory Note to QGX Holdings Ltd. on a maturity date which is 360 calendar days from the issue date. Both Adjustment Promissory Notes were issued on 27 November 2012. The total amount of payment (including interests payable under the Adjustment Promissory Notes) to be received by the Seller for the Acquisition as agreed under the Share Purchase Agreement will remain unchanged.
For and on behalf of the Board
Mongolian Mining Corporation
Odjargal Jambaljamts
Chairman Hong Kong, 28 November 2012

As at the date of this announcement, the Board consists of Mr. Odjargal Jambaljamts and
Dr. Battsengel Gotov, being the executive Directors, Dr. Oyungerel Janchiv, Mr. Batsaikhan Purev, Mr. Od Jambaljamts, Ms. Enkhtuvshin Gombo, being the non-executive Directors, and Mr. Ochirbat Punsalmaa, Mr. Unenbat Jigjid and Mr. Chan Tze Ching, Ignatius, being the independent nonexecutive Directors.
-oOo- 
2013.5.15-ны өдрийн арилжаа эхлэхийн өмнө нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 2.09, доод үнэ 2.0 гонконг долларт хүрч байв. 
-oOo-
2013.4.23-нд нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 2.2, доод үнэ 2.13 гонконг долларт хүрч байв.
-oOo-
2013.4.18-нд нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 2.26, доод үнэ 2.12 гонконг долларт хүрч, буурах хандлагатай байв. 
-oOo-
2013.3.21-нд нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 3.11, доод үнэ 2.99 гонконг доллар болж буурч байв.
-оОо-
2013.3.05-нд нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 3.17, доод үнэ 3.03 гонконг доллар болж буурч байв.
-оОо-
Гонконгийн Хөрөнгийн биржийн 2010.07.04-нөөс 2012.12.12-ны өдрийн хоорондох 361 удаагийн арилжааны мэдээнээс түүвэрлэн авлаа (Зураг-MMC). Энэ хугацаанд “Mongolian Mining Corporation (975)”-ын нэгж хувьцааны
оргил-дээд үнэ 2011.7.27-ны өдөр 9.88 гонконг доллар болж “зарах дохио”-г, доод үнэ 2012.9.05-нд 3.15 болж “худалдан авах дохио”-г тус тус өгч байжээ. 
-oOo-
2012.12.12-нд хувьцааны дээд үнэ 3.82 цэгт хүрчээ. Хаалтын үнэ 2012.12.11-нд 3.82 гонконг доллар болж, хоёрзуун өдрийн энгийн нүүдлийн дундаж (200-day simple moving average)-аас 1.14, хорин өдрийн нүүдлийн дунджаас 0.01 гонконг доллараар бага байна.
Цаашид дунд, урт хугацаанд “хувьцааны үнэ нь өсөх болон буурах дохио”-г хэн яаж мэдэх, таамаглах билээ?. 
-оОо-

http://www.hkex.com.hk/eng/invest/company/quote_page_e.asp?WidCoID=975&WidCoAbbName=&Month=1&langcode=e
2010.10.13-нд Mongol mining (975)-ийн хувьцааны доод үнэ 7.02, дээд үнэ 7.35, хаалтын үнэ нь 7.35 гонконг доллар, нийт арилжаалсан хувьцаа нь 195,829,300 болжээ.

No comments: