Wednesday, May 1, 2013

Тоо: Монгол-Англи хэлнээ

Юуны өмнө "Google_Translate+Монгол_хэл" төслийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж буй залуучууд, дэмжигч нарт амжилт бүтээл хүсэе.
Боломж байна.
www.translate.google.com -ын http://translate.google.com/#en/ru/ цахим хуудаснаас сонирхож үзэхэд, кирилл үсгээр бичсэн үг, өгүүлбэрийг уншиж сонсгодог, харин "ө", "ү" үсгийг уншиж сонсгож чадахгүй аж. Гадаад хэлнээс Монгол хэлнээ өгүүлбэрээр нь, текстээр нь хөрвүүлэн бичдэг, сонсгодог машины орчуулагыг сонирхож, хүсэн хүлээж байна.  
Олон оронтой аравтын тоо, түүний дуун хөрвүүлгийн тухайд:
Translate.Google.com-ын орчуулгын цонхонд 1000000000000 гэж цифрээр бичихэд Англи хэлнээ "one trillion" хэмээн дуудаж буюу уншиж байна. Гэвч 1000000000000000 гэж бичвэл
 "quadrillion" хэмээн уншихгүй, харин quadrillion гэж үгээр бичвэл уншиж байна. Тоо, үг, нэрийг хянаж, зөв болгоход надад туслаарай.
Тоо, түүний нэрийн нээлттэй эх сурвалжийг ашиглав: А.Чулуунбат


No comments: