Tuesday, April 4, 2017

ADL: "Адуунчулуун" ХК-ийн хувьцааны үнэ, хандлага

Эх үүсвэр: www.mse.mn
2017.04.03-ны өдөр “Адуун чулуун” ХК-ийн 2265 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэг ширхэг хувьцааны хаалтын үнэ нь 2,169.0 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааны өдрийнхээс 169.0 төгрөгөөр буюу 8.45%-иар нэмэгджээ
Зах зээлийн үнэлгээ нь 2017.04.03-ны өдөр 6,835,178,376.0төгрөгтэй тэнцжээ. 
Авах нь 2257 ширхэг х 2,000.0 төгрөг, Зарах нь 148 ширхэг х 2,300.0 төгрөг гэжээ.
-oOO-


Эх үүсвэр: www.mse.mn. 2016.11.18-ны өдөр “Адуун чулуун” ХК-ийн 205 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэг ширхэг хувьцааны хаалтын үнэ нь 1751 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааны өдрийнхээс 24 төгрөгөөр буюу 1.39%-иар нэмэгджээ.  Зах зээлийн үнэлгээ нь 2016.10.18-ны өдөр 5,517,933,304.0 төгрөгтэй тэнцжээ. 2016.04.11-нд 4,440,187,336.0 төгрөгт хүрч байв. Авах нь 20 ширхэг х 1681 төгрөг, Зарах 100 ширхэг х 1799 төгрөг гэжээ.
-оОо- 
2016.05.06-ны өдөр “Адуун чулуун” ХК-ийн 210 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгжийн хаалтын үнэ нь 1406 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааны өдрийнхээс 27 төгрөгөөр буюу 1.96%-иар өсчээ. Зах зээлийн үнэлгээ нь 2016.05.06-ны өдөр 4,430,733,424.0 төгрөгтэй тэнцжээ. 2016.04.11-нд 4,440,187,336.0 төгрөгт хүрч байв.

Авах нь 16 ширхэг х 1210 төгрөг,  Зарах 152 ширхэг х 1500 төгрөг гэжээ.
-оОо-
-оОо-
2016.04.12
-ны өдөр “Адуун чулуун” ХК-ийн 113
ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгжийн хаалтын үнэ нь 1620 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааны өдрийнхээс 211 төгрөгөөр буюу 14.98%-иар өсчээ. Зах зээлийн үнэлгээ нь 5,105,112,480.0 төгрөгтэй тэнцжээ. 2016.04.11-нд 4,440,187,336.0 төгрөгт хүрч байв.
Авах нь 30 ширхэг х 1201 төгрөг,
Зарах 134 ширхэг х 1600 төгрөг гэжээ.
 -oOo-
2016.04.11-ний өдөр “Адуун чулуун” ХК-ийн 40 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгжийн хаалтын үнэ нь 1409 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааны өдрийнхээс 158 төгрөгөөр буюу 12.63%-иар өсчээ. Зах зээлийн үнэлгээ нь 4,440,187,336.0 төгрөгтэй тэнцсэн ажээ.
Авах нь 30 ширхэг х 1201 төг.
Зарах захиалга байхгүй.
-оОо-
МХБ-ийн  2016.02.02-ны өдрийн мэдээнээс харвал, "Адуун чулуун" ХК-ийн нэгж хувьцааг 1100 төгрөгөөр 50 ширхэгийг АВАХ, тус бүрийг нь 1208 төгрөгөөр 40 ширхэгийг ЗАРАХ ажээ. 
-оОо-
2014.05.12-нд “Адуун чулуун” ХК-ийн 393 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгжийн хаалтын үнэ нь 1780 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааны өдрийнхээс 41 төгрөгөөр буурчээ.
-оОо-
МХБ-ийн  2014.05.12-ны өдөр "А" самбарын мэдээнээс харвал, "Адуун чулуун" ХК-ийн нэгж хувьцааг 1780 төгрөгөөр 151 ширхэгийг АВАХ, тус бүрийг нь 1919 төгрөгөөр 10 ширхэгийг ЗАРАХ ажээ.
 -oOo-
2014.02.25-нд 5 өдрийн нүүдэл (moving)-ийн энгийн дундаж цэг (үнэ) нь 12 ба 26 өдрийн энгийн дундаж шугамын тухайн хоёр цэгээс доогуур оршиж байсан билээ. 
-oOo-
2014.01.24-нд “Адуун чулуун” ХК-ийн 41 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгжийн хаалтын үнэ нь 2150 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааны өдрийнхээс 1.38% буюу 30 төгрөгөөр буурч байв.
-оОо- 

МХБ-ийн  мэдээгээр, 2014.01.02-ны өдрийн арилжаа эхлэхийн өмнө "Адуун чулуун" ХК-ийн нэгж хувьцааг:
1950 төгрөгөөр 25 ширхэгийг АВАХ, 2265 төгрөгөөр 26 ширхэгийг ЗАРАХ захиалга өгчээ.  
2014.01.02-ны өдөр “Адуун чулуун” ХК-ийн 100 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгж хувьцааны хаалтын үнэ нь 2285 төгрөг болж, өмнөх арилжааны өдрийнхээс 14.25% буюу 285 төгрөгөөр нэмэгджээ. 
Энэ хаалтын үнэ нь 26 өдрийн энгийн нүүдлийн дунджаас 314.2 төгрөгөөр илүү байв.
-оОо-

2013.12.31-ний өдөр “Адуун чулуун” ХК-ийн 906 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгж хувьцааны хаалтын үнэ нь 2000 төгрөг болж, өмнөх арилжааны өдрийнхээс 3.36% буюу 65 төгрөгөөр нэмэгджээ.
МХБ-ийн  мэдээгээр, 2013.10.11-ний өдрийн арилжаа эхлэхийн өмнө "Адуун чулуун" ХК-ийн нэгж хувьцааг:
1900 төгрөгөөр 18 ширхэгийг АВАХ, 2000 төгрөгөөр 412 ширхэгийг ЗАРАХ захиалга өгчээ. 
2013.10.10-нд “Адуун чулуун” ХК-ийн 2271 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгж хувьцааны хаалтын үнэ нь 1850 төгрөг болж, өмнөх арилжааны өдрийнхээс 1.37%-иар буюу 25 төгрөгөөр нэмэгдсэн аж.
-о0о-
2013.1.14-нд “Адуун чулуун” ХК-ийн 39 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгж хувьцааны хаалтын үнэ нь 1590 төгрөг болж, өмнөх арилжааны өдрийнхээс 0.63%-иар буюу 10 төгрөгөөр буурсан ажээ.
-оОо-
2012.12.27-нд “Адуун чулуун” ХК-ийн 590 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгж хувьцааны хаалтын үнэ нь 1798 төгрөг болж, өмнөх арилжааны өдрийнхээс 0.33%-иар буюу 6 төгрөгөөр хямдарсан ажээ.
-оОо- 
2012.12.21-нд “Адуун чулуун” ХК-ийн 220  ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгж хувьцааны хаалтын үнэ нь 1850 төгрөг болж, өмнөх арилжааны өдрийнхээс өөрчлөгдөөгүй ажээ.  
-оОо-
2012.12.14-ний өдрийн хаалтын үнэ (1900төг) нь таван өдрийн нүүдлийн дундаж (5-day moving average)-аас 0.19%-иар доогуур байв.
 -оОо- 
2012.12.12-ны өдөр "Адуун чулуун" ХК-ийн 50 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгж хувьцааных нь хаалтын үнэ нь 1880 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааны өдрийнхөөс 20 төгрөгөөр буюу 1.05%-иар буурч байв.
 -оОо
2012.12.05-нд "Адуун чулуун" ХК-ийн 56 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгж хувьцааных нь хаалтын үнэ нь 2149 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааны өдрийнхөөс 221 төгрөгөөр буюу 11.46%-иар өсч байв.
-oOo-
2012.12.04-ний өдөр "Адуунчулуун" ХК-ийн 550 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгж хувьцааных нь хаалтын үнэ нь 1928 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааны өдрийнхөөс 126 төгрөгөөр буюу 6.99%-иар өсчээ.
-oOo-

2012.11.23-ны өдөр "Адуунчулуун" ХК-ийн 500 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгж хувьцааных нь дээд үнэ, доод үнэ, хаалтын үнэ тэнцэж 1760 төгрөгт тус тус хүрч, өмнөх арилжааны өдрийнхөөс 40 төгрөгөөр буюу 2.22%-иар буурчээ. Энэ өдрийн хаалтын үнэ нь 20 өдрийн нүүдлийн дунджаас 16.63%-иар буюу 351 төгрөгөөр доогуур байлаа.
-оОо-
 "Адуунчулуун" ХК-ийн нэг ширхэг хувьцааны дээд үнийн мэдээг 2011.2.16-наас 2012.11.16-ны өдрийг дуусталх хугацаанд сонирхож үзье.
"Удаан хугацааны (1 жил 9 сарын)" туршид нэгж хувьцааны үнийн тоон цуваа нь тухайн уруудаж буй чиг хандлагын хүрээнд хэлбэлзсээр л байлаа.
Тухайлбал, "Адуунчулуун ХК-ийн нэгж хувьцааны дээд үнэ нь 2011.2.16-ны өдөр 36100 төгрөгтэй тэнцэж оргилдоо хүрч байснаа 21 сарын дараа 2012.11.16-ны өдөр 1800 төгрөг болжээ. Энэ үнэ 2011.2.16-ны өдрийн дээд үнээс 34300 төгрөгөөр буюу 20 дахин хямдарсан гэсэн үг.
http://www.bdsec.mn/indexFull.php?date=1999-12-09 

No comments: