Sunday, May 13, 2018

"Махимпэкс" ХК-ийн нэгж хувьцааны үнэ, хандлага

"Махимпэкс" ХК (MXX)-ийн нэгж хувьцааны түүхэн үнэ, арилжигдсан тоо хэмжээ,
чиг хандлага
2017.06.23-ны өдрийн "Махимпекс" ХК-ийн нэгж хувьцааны сүүлийн үнэ 2400 төгрөгтэй тэнцэж, өмнөх арилжааны өдрийнхөөс 100 төгрөгөөр буюу 4.35%-иар нэмэгдсэн. Нийт 99 ширхэг хувьцаа арилжигдсан ажээ. Зах зээлийн үнэлгээ нь: 8,741,658,300.0.

2017.06.20-ны өдрийн үдээс өмнө "Махимпекс" ХК-ийн нэгж хувьцааны сүүлийн үнэ 2400 төгрөгтэй тэнцэж, өмнөх арилжааны өдрийнхөөс 37 төгрөгөөр буюу 1.57%-иар нэмэгдсэн. Нийт 126 ширхэг хувьцаа арилжигдсан ажээ.
2017.05.12-ны өдөр "Махимпекс" ХК-ийн нэгж хувьцааны хаалтын үнэ 2310 төгрөгтэй тэнцэж, нийт 125 ширхэг хувьцаа арилжигдсан ажээ.
2016.10.10-ны өдөр "Махимпекс" ХК-ийн нэгж хувьцааны хаалтын үнэ 2732 төгрөгтэй тэнцэв. Нийт 125 ширхэг хувьцаа арилжигдсан ажээ.

2016.04.22-ны өдөр "Махимпекс" ХК-ийн нэгж хувьцааны хаалтын үнэ 2650 төгрөгтэй тэнцсэн аж. Нийт 64 ширхэг хувьцаа арилжсан аж.
2013.12.20-ны өдөр "Махимекс" ХК-ийн 3 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгжийн хаалтын үнэ нь 2469 төгрөгт хүрч, өмнөх өдрийнхээс 1.6%-иар буюу 39 төгрөгөөр нэмэгдсэн ажээ. 
Дээр дурьдсан хаалтын үнийн муруй шугамын 2469 цэг нь 20 ба 100 өдрийн нүүдлийн дундаж (moving average) үнийн муруй шугамын 2121.7 ба 1875.2 цэгээс дээгүүр (347.3 ба 593.8 төгрөгөөр илүү) байв. 
Үнийнх нь чиг хандлагыг дараах зургаас үзнэ үү:


No comments: