Friday, May 23, 2014

"Ремикон" ХК-ийн нэгж хувьцааны үнэ

RMC: "Ремикон" ХК-ийн нэгж хувьцааны үнэ, түүний чиг хандлага.
2014.05.23-нд хаалтын үнэ нь 170 төгрөгт хүрч, өмнөхөөс 17 төгрөгөөр буюу 11.11%-иар өсчээ. Нийт 3043 ширхэг хувьцаа арилжигджээ.
-оОо-
2014.02.11-нд хаалтын үнэ нь 9 ба 20 өдрийн нүүдлийн (moving) дунджаасаа 1төгрөг 31 мөнгөөр, 1төгрөг 75 мөнгөөр тус тус доогуур байв.


No comments: