Monday, January 11, 2016

Алт: Канадын, Монголын гаалийн статистикийн 2003-2014 оны мэдээг харьцуулан үзнэ үү

Харьцуулан үзнэ үү:
Олон улсын худалдааны төв (ITC)-ийн нэгдсэн мэдээний сангийн мэдээгээр, 
Монголоос Канадад хүлээн авсан "Боловсруулаагүй, хагас боловсруулсан алтны 2003 оноос 2014 оны мэдээг дараах графикаас үзнэ үү: 2003 онд, 2014 онд импортоор аваагүй аж.Монгол улсын Гаалийн ерөнхий газрын цахим хуудас дахь динамик статистикийн е-мэдээгээр:
Монголоос Канадад экспортоор гаргасан боловсруулаагүй, хагас боловсруулсан алтны 2004-2015 оны эхний 11 сар хүртэлх мэдээг дараах графикаас үзнэ үү:

No comments: