Monday, December 28, 2015

БНХАУ-ын Зэсийн хүдэр, баяжмалын импортод эзлэх хувь

2010-2014 онуудад гол экспортлогч дөрвөн орноос БНХАУ-д тус тус нийлүүлсэн Зэсийн хүдэр, баяжмалын үнийн дүнг дараах графикаас үзнэ үү:

Экспортлогч-Монгол улсаас 2010-2014 онуудын хооронд БНХАУ-д хүлээн авсан Зэсийн баяжмалын үнийн дүнгийн жилийн дундаж өсөлт 23%-д хүрчээ. Харин өмнөх онтой нь харьцуулахад 2014 онд 176%-иар нэмэгджээ.
-оОо-
Монголын зэсийн баяжмалын экспортын үнийн дүн нь БНХАУ-ын тухайн импортын үнийн дүнд 2010 онд 6.9%, 2014 онд 12.2%-ийг тус тус эзэлсэн ажээ. Өөрөөр хэлбэл,
БНХАУ-ын "Зэсийн хүдэр, баяжмалын импортын зах"-ын жагсаалтын 3-рт бичигджээ. Дараах графикийг үзнэ үү:No comments: