Sunday, February 21, 2016

Ширний экспорт

Үхэр, адууны боловсруулсан ширний экспортын тоо хэмжээ (дм2-дициметр квадрат)

 

No comments: