Thursday, February 13, 2014

Газрын түүхий тосны үнэ, техник шинжилгээний мэдээнээс

Нэр томъёог зөв оновчтой болгоход надад туслаарай.  Нэг баррель газрын түүхий тосны үнийн тоон цуваа. Тэгш өнцөгт координатын хавтгай дээр байгуулсан/огтолцсон цэгүүдийн геометрийн байрлал. Техник шинжилгээний мэдээнээс (Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель): 
2014.02.13. Дээрээс доошоо. Анхны эсэргүүцэл (First resistance)-ийн хэвтээ шугам нь 101.38 цэгт хүртэл дээш шилжсэн ажээ. Удаах (Second resistance) нь аравдугаар сарын төвшингийн 101.81 цэгтэй давхцсан гэнэ
Доороос дээшлэх. Анхны дэмжлэг (First support)-ийн доод цэг нь 10 өдрийн нүүдлийн дунджаар 100.73 болсон аж. Удаах дэмжлэг (Second support)-ийн доод цэг нь 20 өдрийн нүүдлийн дундаж шугамын 97.20 цэгтэй давхцсан ажээ. [Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель].
Эх сурвалж: mailed-by ino.com,
From: INO.com Evening<evening@ino.com>. Feb 13, 2014 at 6:21
Prepared for Chuluunbat on Wednesday, February 12, 2014
To: chuluunbat47@gmail.com
-оОо-
www.ino.com-ын  мэдээгээр, 2014.02.13-ны 01:08:25 цагт нэг баррель газрын тосны (CRUDE OIL Mar 2014 (E) Future (NYMEX:CL.H14.E) үнэ 99.70 америк доллар болжээ.

Энэ үнэ буюу энэ цэг нь сүүлийн 6 сарын хугацааны хоорондох: 
- 10, 20, 50, 100, 200 өдрийн нүүдлийн (moving) дундаж шугамын тухайн цэгээс дээгүүр байв.
- 5 өдрийн нүүдлийн (moving) дундаж шугамын тухайн цэгээс ялимгүй доор оршиж байжээ.
 -оОо-


2014.02.05. Дээрээс доошоо. Анхны эсэргүүцэл (First resistance)-ийн хэвтээ шугам нь арванхоёроос нэгдүгээр сарын хоорондох 75%-ийн харьцуулалтын төвшингийн 98.47 цэгийг доош дарсан байдалтай байжээ. Удаах (Second resistance) нь арванхоёроос нэгдүгээр сарын хоорондох 87%-ийн харьцуулалтын төвшингийн 99.58 цэгийг доош дарсан байдалтай байжээ
Доороос дээшлэх. Анхны дэмжлэг (First support)-ийн Даваа гарагийн доод цэг нь 96.26 болсон аж. Удаах дэмжлэг (Second support)-ийн цэг нь 20 өдрийн нүүдлийн дундаж шугамын 95.23 цэгтэй давхцсан ажээ. [Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель].
Эх сурвалж: mailed-by ino.com,
From: INO.com Evening<evening@ino.com>. Feb 5, 2014 at 6:25 
Prepared for Chuluunbat on Tuesday, February 4, 2014
To: chuluunbat47@gmail.com
-оОо-
www.ino.com-ын  мэдээгээр, 2014.02.05-ны 09:56:44 цагт нэг баррель газрын тосны (CRUDE OIL Mar 2014 (E) Future (NYMEX:CL.H14.E) үнэ 97.58 америк доллар болжээ.
Энэ үнэ нь сүүлийн 6 сарын хугацааны хоорондох: 
- 5, 10, 20, 50, 100 өдрийн нүүдлийн (moving) дунджийн шугамаас дээгүүр байв.
- 200 өдрийн нүүдлийн (moving) дунджийн шугамын төвшингөөс ялимгүй доогуур байжээ.

-оОо-   
2014.01.02. Дээрээс доошоо. Анхны эсэргүүцэл (First resistance)-ийн шугамын дээд цэг нь өнгөрсөн Баасан гарагт 100.75 болжээ. Удаах эсэргүүцэл (Second resistance)-ийн хэвтээ шугам нь наймаас арваннэгдүгээр сарын хоорондох 62%-ийн харьцуулалтын төвшингийн 100.82 цэгийг доош дарсан байдалтай байв.
Доороос дээшлэх. Анхны дэмжлэг (First support)-ийн доод цэг нь 20 өдрийн нүүдлийн дунджаар 98.36 болов. "Удаах дэмжлэг (Second support)-ийн доод цэг 96.52 болов.  [Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель].
Эх сурвалж: mailed-by ino.com,
From: INO.com Morning<morning@ino.com. 
Wed, Jan 2, 2014 at 9:25
Prepared for Chuluunbat on Thursday, January 2, 2014
To: chuluunbat47@gmail.com
-оОо-
2013.11.25. Дээрээс доошоо. Анхны эсэргүүцэл (First resistance)-ийн дээд цэг нь 20 өдрийн нүүдлийн дундаж (the 20-day moving average)-аар 95.18 болжээ. Удаах эсэргүүцэл (Second resistance)-ийн хэвтээ шугам нь 98.96 цэгийг хүчтэй даржээ.
Доороос дээшлэх. Анхны дэмжлэг (First support)-ийн хэвтээ шугам нь өнгөрсөн Мягмар гарагийн доод цэг (93.51)-ийг шүргэжээ. "Удаах дэмжлэг (Second support)-ийн хэвтээ шугам нь дөрвөөс наймдугаар сарын хоорондох 75%-ийн харьцуулалтын төвшингийн 91.18 цэгийг дээш нь хүчтэй түлхсэн байдалтай байв" гэжээ. [Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель].
Эх сурвалж: mailed-by ino.com,
From: INO.com Morning<morning@ino.com.  Nov 25, 2013 at 9:20
Prepared for Chuluunbat on Monday, November 25, 2013
To: chuluunbat47@gmail.com

-оОо-  

Өмнөх сартай харьцуулахад 2013 оны 10 дугаар сард нэг баррель:
-“Брент” маркийн газрын тосны үнэ 1.92%-иар буурчээ.  
-“Дубай" газрын тосны үнэ  1.94%-иар буурчээ.
-‘’WTI’’ газрын тосны үнэ 5.41%-иар буурчээ.
2013 оны 10-р сарын байдлаар, “Брент”, “Дубай”, WTI’’ газрын түүхий тосны жигнэсэн дундаж үнэ буюу Дэлхийн банкны сарын дундаж спот үнэ нь 105.43 америк доллар/баррель болж, өмнөх сарынхаас 3.06%-иар буурсан аж.
2013 оны 10 дугаар сарын дундаж үнэ:
"Brent"   
109.48,   

"Dubai"  106.30,  
"WTI"       100.5 америк доллар/баррель байв.

Тайлбар:U.K боомтын “f.o.b.” нөхцлөөрх спот үнэд тулгуурлан, “Брент” маркийн газрын түүхий тос (Crude oil, U.K. Brent 38`API)-ны сарын дундаж үнийг тооцжээ.  “Дубай” газрын түүхий тос (Crude oil, Dubai Fateh 32`API)-ны сарын дундаж үнэ буюу  Dubai f.o.b. нөхцлийн спот үнэ гэжээ.
WTI” газрын түүхий тос (Crude oil, West Texas Intermediate 40`API)-ны сарын дундаж үнэ буюу Midland Texas f.o.b. спот үнэ гэдэг аж -oOo-
www.ino.com-ын  мэдээг үзвэл, 2013.04.22ы 22:09:32 цагт газрын тосны (CRUDE OIL Jun 2013 (E) (NYMEX:CL.M13.E) үнэ 88.92 америк доллар болжээ. 
Энэ нь:
50  өдрийн нүүдлийн дунджаас доогуур байв.
200 өдрийн нүүдлийн дунджаас доогуур байв

-оОо- Нэр томъёог зөв оновчтой болгоход надад туслаарай.  Нэг баррель газрын түүхий тосны үнийн тоон цуваа. Тэгш өнцөгт координатын хавтгай дээр байгуулсан/огтолцсон цэгүүдийн геометрийн байрлал. Техник шинжилгээний мэдээнээс (Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель):
2013.04.23. Дээрээс доошоо. Анхны эсэргүүцэл (First resistance)-ийн дээд цэг нь 10 өдрийн нүүдлийн дунджаар 90.22 болжээ. Удаах эсэргүүцэл (Second resistance) нь 20 өдрийн нүүдлийн дунджаар 92.76 болсон гэнэ. 
Доороос дээшлэх. Анхны дэмжлэг (First support)-ийн доод цэг нь өнгөрсөн Пүрэв гаригт 85.61 байв. "Удаах дэмжлэг (Second support) нь 2012 оны 6-аас 9 дүгээр сарын хоорондох 87%-ийн харьцуулалтын төвшиний 83.54 цэгт хүрсэн" гэжээ. [Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель]. Эх сурвалж: From: mailed-by ino.com, INO.com Evening evening+13D424@ino.com, Apr 23, 2013 at 5:41АM. 
To: chuluunbat47@gmail.com
-о0о-
Анхны дэмжлэг (First support) нь өмнөх оны 11-ээс энэ оны 2 дугаар сарын хоорондох 75%-ийн харьцуулалтын төвшиний цэгийг шүргэж 89.49 болов. "Удаах дэмжлэг (Second support) нь өмнөх оны 11-ээс энэ оны 2 дугаар сарын хоорондох 87%-ийн харьцуулалтын төвшинд оршин буй 87.95 цэгт хүрсэн" гэжээ.
-оОо-
This was prepared by Dr. Kent Moors, an energy adviser to 20 world governments including Australia, the United States, and China.
http://moneymappress.com/pro/ECLAus795.php?code=EECLP332&n=ECLAUS795EDIMMP&o=942572&s=948021&u=28569770&l=548223&g=96&r=Milo
-оОо-

No comments: