Saturday, March 12, 2016

Монголын Зэсийн баяжмалын дундаж үнэ

Олон улсын худалдааны төв (ITC)-ийн нэгдсэн өгөгдлийн санд одоогоор байгаа холбогдох тоон мэдээг 2016.03.12-ны өдөр иш татан авч, 2010-2014 оны хоорондох 5 жилийн дундаж өсөлт (growth in quantity between 2010-2014)-ийг ITC-ийн аргачлал, хамгийн бага квадратын аргаар тооцоолов.
2010-2014 онд болон 2015 оны энхий арван сард
Монголоос БНХАУ импортоор хүлээн авсан зэсийн баяжмалын биет хэмжээ, түүний нэг тонн тутмын БНХАУ-ын импортын гаалийн /статистикийн/ дундаж үнийг дараах мэдээ графикаас үзнэ үү:

 

No comments: